آرشیف

2015-1-16

حامد دادفر

زمستان در گزر است تــــــــــا بهار بیاید!

 

درین دیار سرد ودشوار گزرکه مردم در شش ماه سال کار می کنند و شش ماه دیگربیکار هستند تا امکا نات را که در شش ماه جمع آوری کرده اند بخورند ؛ بد بختا نه در زمستا ن غورراها بروی مردم از قریه به قریه دیگر از یک ولسوالی به ولسوا لی دیگر ازغور به ولا یات همجوار در زیاد تر او قات مسدود می گردد مردم مریضان خوده به مرا کز صحی انتقال داده نمیتوا نند به هر صورت مشکلات گو نا گو نی را متحمل تا به بهار می رسند بسیار به شوق امیدها و آرزوها که چند ماه سال را نسبتآ آرام سپری بکنند اما بهار غور نیز خا لی از مشکلات نیست . در بعضی از سالها که با راند گی ها زیاد است سیلا بها؛ لغزش کو ها وسنگ کوچها ؛ تخریب خا نه های خا مه گیلی که در بعضی موا رید با عث می شود تا بعضی عزیزان خوده به این حوا دث از دست بدهند در بعضی از سالها ما نند سال جا ری که کمتر برف می شود در بهار نیز مردم به مشکل بزرگتر از همه وقت ها سرو دوچار می شوند ؛که در آمد مردم غور به نظری شخصی من 90 درصد از طریق زراعت مالداری بدست می آید که در چنین سالهای کم برف که می شود خشکسالی مطلق گفت در سال جاری را پس نه کیشت است ؛نه مالداری می شود و نه هم عا ید است که مردم امرارحیات بکنند .ای وای به حال ما چنین مردم که در چنین سا حه جغرا فیا قرار داریم .و حکومت هم چندان تو جه به این مردم ندارد چرا که نه به مر زی هستیم نه طرفدار بد امنی وطالبانی هستیم تا دو لت را وادار به این بسازیم تا به ما حق بته ؛پروژه زیاد بته .تنها مشکل که ما مردم داریم زیاد دا من گیر ما است این است که یکی بجان یکی دیگر هستیم خوده می کشیم امنیت خوده خراب می کنیم که ازین لحاظ آمدن وبودن زمستان گزینه خوبی به ما است که خدا یی امنیت تآ مین می شود . ولی در سال کنونی وای به حال ما که از یک سو خشکسالی ؛ازسوی دیگر بد امنی ؛ خود با عث بی کاری وعدم شغل به با شنده ها و اهالی است .این جا ست که که مشکلات مردم بیشمارشده که خدا وند (ج) بداد ما برسد .در زمستان سال جاری چند سفری که به بعضی ولسوا لیها داشتیم تصاویر که مر تبط به کار ما بود جمع آوری کردیم . خد مت دو ستان قرار می دهیم که خودی شما به تصاویر دیده به زنده گی ؛مشکلات وچالش های این مردم قضا وت کنید .

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!

 

زمستان در گزر است تا بهار بیاید!