آرشیف

2022-6-27

نظیر ظفر

زمانه ما

زنده گى بر خلق زندان گشته است

عمر ها  ذو لانه اى جان گشته است

كس   سر خود هم  ندارد  اعتبار 

واژ گون هر كار دوران گشته أست

مهر و الفت رانمىبينىز كس

قلب ها مانند سنگدان گشته است

هر كى را بينى گر فتار خود است 

يار از يارش گريزا نگشتهاست

انكه ميخنديدگريانستكنون

انكه گر يان  بود خندان گشته است

مور در  هيبت سراگرديدهمار

مار  بيجانمثل ريسمان گشته است

اهل بينش هر كجا در انزوا ست

 كار فرما  جمله   نادان گشته است

 نوشته نذير ظفر