آرشیف

2023-3-9

دوکتور صلاح الدین سعیدی

زعمایکه هیچ ګلی بر سر خانمها هم نه زده أند! 

 

عدم دقت ها و خطاء های ګذشتهٔ و  امروز شان نیز قابل قبول نیستند!

 

مګر روزانه به طور متوسط ۲۵۰ شهید که اکثریت مطلق مردان (شوهر، برادر و فرزند زن و مادر) نبودند که از دست بی کفایتی های شما و باداران خارجی  تان شهید و معلوم شدند؟ 

حال حتی تلفظ: بسم الله، اعوذ بالله، صلی الله علیه و سلم و کلمهٔ طیبه، صحاح سته، ام سلمه و ….  را از روی ورق و به صورت درست خوانده نمی توانید!

داشتن کلکسیون پايپ تمباکو شخص طراز اول  به ارزش دههاهزار دالر در کشوریکه هزار ها هزار انسان ګرسنه و در ابحار در راه فرار غرق شد، سخت ننکین و شرم آمور و حتی ذکر آن دل بدکننده ( تهوع)است!

به یقین که نه! 

آقایون شما حق  و توان مناظره دارید و حتی نه هم حال دیګر حق مذاکرهٔ سیاسی دارید. دیده میشود که فرق و زمان این دو را هم تاحال جانب امریکایی چنانچه دیده شد، در عمل درک کرد! 

در مباحثات صلح دوحه این فرق را عملا نداستند و تصامیم شان که در نتیجه تا حال ملت ما و جهان ازآن اذیت میبیند!

 در مذاکرهٔ سیاسی مناظره نمی شود. مناظره فهم مسلکی میخواهد و شما چنین مقام را ندارید! وها   مذاکرهٔ سیاسی بی هویت سازی هم نیست.

 طالب روایت از دین دارد و در روایتها از دین، یک روایت  روایت طالب است و زمانی این روایت به وسایل و جبر حاکمیت و دولت اجازهٔ تحمیل می بابد که حاکمیت مشروع باشد و حاکمیت طالب حاکمیت سرنېزه و به مشروعیت متداول به قدرت نه رسیده و نه آمده و نه به مشروعیت متداول تعهد دارد!

 من از عدم دقت ها، لغزش و کم فهمی های شما ذیلا به تدریج طبق مقاله ای ار روی خوانی و صوتی شما برمیشمارم: 

پیام به مناسب همدردی با زنان و دختران افغان: 

نن خپله خواخوږي اعلانوو… 

ولې نن، پرون څنګه؟ پرون مو خواخوږۍ نه درلوده او که بهتره وه خپله و لو شکلي خواخوږۍ مو تجدید کړې وای؟

پرون چې مو د ورځې په متوسط ډول  ۲۵۰ جنازی د خلکو کورو ته لېږلې د ستاسو د همدرۍ سمبول وه!؟!؟

«… نن له ښځو د ژوند حق اخیستل شوای دی…» 

( یعنی څه؟ ولې؟

 طالبان ښځې په کور کېښنوي او دا ظلم کوي. نو د دوی ژوند حق اخیستل خو دا نه دي. حق تلف شوې او جنسي تبعیض شوای او دی! 

…اسلامي

شریعت کې پينځه حقونه ښځو ته منل شوي دي…

 ( یاره داسې نه ده.  اسلام کې ډېر حقونه انسانانو او ښځو ته منل شوي دي. 

د ښځو نه د عقل حق اخیستل شوای  …)

دا نو څه تأکید شو؟  دا د عقل حق نو څه حق شو؟ 

داسې ښکاري اصل لیکنه ورته بل کړې او بله ژبه کې او بیا ترجمه کې د تحصیل حق د عقل د حق په نامه ترجمه شوای دی…)

کلیدی خبر داده چې د اسلام دین د مساوات دین دی… 

دا غېر دقیق فهم دی. 

د اسلام دین کې د ښځې او نر او د منطق پر اساس هم مساوات په عدم مساوات کې دی او وچ مساوات په واقعیت کې بې عدالتی ده. ښځه او نر د الله ج مخلوق او انسانان دي. د ښځې او د رسالت تفاوت په ټولنه او کورنۍ کې وجود لري او د ښځې مقام پر خپل ځای ټولنه او کورنۍ کې محفوظ  او لوړ دی! 

ښځه مور، خور، لور، … ده او دلته فورمال تساوي باندې تأکید ځان غولونه ده! 

زمونږ په دین کې استبداد ځای نه لري… 

( ددې جملې معنای باندې پوه نه شوم. زمونږ دین او منطق دین خودین او عبادت کې نقل دی او حق اساس نه دی. شرعه کې نقل دی. 

 دا خبرې چې د قانون استبداد ضرور او حتمي خبر ده…)

اصلی خبره  دې کې ده چې د طالب برداشت له دینه او د ښځو برخه کې ېو د لسهاوو برداشتو او روایات دی. اما ددغه ېوبرداشت عملي  کول د ټوپک او دولتي وسایلو په زور مشروع کار نه دی؟ 

طالب دې اول مشروع حاکمیت شي او د مشروع حاکمیت کېدو تعهد ورکړی او بیا دې له متداول مشروعیت روسته د خپل لیدلوري او برداشت له اسلامه پر نورو تطبیقوي. اوس خو خپله غیر مشروع دی! 

کاتولیکان پوپ نه لري. کاتولیکان پاپ لري! 

د ښځو حقوق په مدینې منوره او مکې کې خوندي وه… دابدعت د ساسانیانو أمپراتورۍ مېنځ ته راوړ…

غېر قابل فهم جمله. کوم بدعت؟

د ام سلمه ( اوم سلمه) د حدیبه سوله وجود نه لري. د حدیبیه( حودیبیه) سوله ده! 

بی بی سلما نه شته!

مدرسه عربي کلمه او ترجمه یې ښونځی دی. دغه نوم کې مشکل نه شته!!

ما د أمام أبوحنیفه  رح مدرسه لوستې چې ددیني علومو سره  متداوله علوم لوستل شوي او د حقوقی سلاکار او دینی علوم زدکوونکی په توګه چې د اما م ابوحنیفې فارغانو ته د قاضی خطاب کاوه، مونږ د متدالوله علوم زده کړی هم کواله او قاضی د طب عدلی، جنایی علوم، ریاضات او هندسه هم لوستله او د قضاء او عدالت مسند ته ددې ټولو علومو حتی مباشره زده کړه حتمی ښکاري! 

علماو استعماری جوانب له مېنځه وېوړل… 

ده نو څه تأکید دی. در استعمار نوکر ملایان تر نننه کار کوي. 

د افغان مسلمان، مجاهد او آزاد ملت د خپل سرنوشت د تعین حق لري! 

زمونږه برخه په اسلامی تمدن مې اوجه ده… د نن موضوع او د طالب په مقابل کې کارول کوم منطق او تړاو نه لري! 

د ژوند په حق تمرکز وي… یعنې څه؟ً

ولې راتلونکی کال کې خپله لار پیدا کړو یعنې څه؟ 

د نوی کا بیانیه نه ده… یعنی څه. 

حق دین یعنی چي. حق انسان به معنای حق دین یعنی چه؟ قابل فهم نیست! 

و …

متأسفم به حال این ملت! 

حکام بیست سال ګذشته و  متحدین خارجی شان و طالبان این ملت و جهان را به مشکلات بزرګ مواجه کرده اند و دیګر حق زعامت نه دارند! 

به ساختار باید رفت که بن جدید و زعمای!؟ پراشوتی و طالب قرنها خفته نه بلکی ملت مجاد افغان حاکم و سخن اصلی را در تعین سرنوشت خود مطابق عقاید اصیل اسلامی خود داشته باشند! 

يکی از عدم دقت طالب وعدم دقت در فهم طالب از دین منابع دین در رابطه به زنان، عدم درک مفهوم مخالطت و خلوت است که خلوت زن با مرد نامحرم حرام ولی مخالطت زن در اجتمام و امور جامعه حتی ناظم بازاد و ښاروال شدن یک أمر و روایت روشن و مستدل است. داکتر و پرستار بدون زن، معلم بودن زن، مفتی بودن زن ړ مجاهد بودن زن دیګر بحثههای غیر قابل انکارند! 

و الله تعالی که صاحبان علم را درجات بلند داده، و عالم وجاهل را با هم مساوی نمی داند و … درین میان جنسیت اصلا نه آمده، نیز بحث بدون تردید وجود دارد. بحث فرض کفایی و عین هم با هم نزدیک و فرضیت وجود دارد! 

ضرورت به یک چتر وسیع فراحزبی و چتر بزرګ نجات است که خوشبختانه درین عرصه عنقریب خبر های خوش و انید وار کننده را نلت افغان خواهد داشت! 

بر آنهایکه جمهوریت را خود سقوط دادند جه نوع جمهوریت وحاکنیت دزدان سر ګردنه را دارند اخیاء کردن میخواهند؟ برای ناکام ساختن این مقاومت تنها و تنها اظهارات و مواضع ضد ملی پدرامی کفایت میکند، حاجت به تقابل طالب ندارد! 

أفغانستان را به مرګ تدریجی زعمای فاسد و بز دل و خاین برند! 

افغانستان پاکستان و ایران و همسایه های طماع و رهبرنمایان حریص به بحران مواجه کردندو هنوز هم طمع رهبر و زعیم شدن  دارند! عوض پل شدن و عوض قربانی دادن به تلافی تخلفات خود شب و روز در فکر به قدرت رسیدن دوباره اند.

مسلم است که آمریکا جنګ اوکراین را آغاز میکرد و دیګر علاهء براولویت افغانستان نبود و حال دست پاک می یابد و ګویا یافت که ادارهٔ قبلی باشد و جناب خلیلزاد به همین استقامت متمرکز است! اما مردم ما میدلنند که ما را قربانی سیاست های خطا و به صورت عملی در توافقات آمریکا، پاکستان و طالبذدر دوحه ۱۸ ماه قبل کردند! 

ملت ما و قبل از همه زنان قربانیان اولی و اساسی این تراژیدی اند! 

مدافعان منافع ملی مانند یک حرکت بزرګ غېر حزبی درتلاش اتحاد، اتفاق و هماهنګی تلاشهای تمانی نیروهای ملی در یک چتر و صف واحد برای نجات ړطن و مردم کار میکند که تړقع دارد که این حرکت، نهاد و صف بزرګ را با پیوستن خود میلیون و قوت سازید تا در ۱ – نجات از مریضی، ګرسنګی، بی دوایی و بیکاری امروز به مردم خود کمک کنیم. ۲/ برای نحات به نسخه ها و اصول اساسی میکانیزم خروج ازین مخمسه بر میکانیزم توافق کنیم و ۳/ برای حاکم ساختن ملت افغان میکانیزم و ساختار ادارهٔ موقت، مسلکی، متعهد و دارای افراد مسلکی برای اجرای وظایف سپرده شده، آمادګی برای انتخابات، تکمیل پروسهٔ توذیع تذکره، کمک به ایجاد اخزاب ساسی مدرن، ایجاد نیروهای  امنیتی غیر سیاسی، تعدیلات در قانون اساسی و نزدیک کردن اداره به ملت و بلند بردن حاکمیت قانون، د احرای وظایف ریل روان تحت نظر جامعهٔ جهانی و شورای عالی نجات افغانستان کار مشترک صورت ګیرد! 

ما دزین راستان به توافقات خوب با حرکات و سازمان های مختلف افغانی نایل شده و در تلاش کسب همکلږاری های جهانی ایم. از القاب و نامهای بلند بالا و صلاخیت های استعاری تان بګذرید، به ملت نزدیک شوید و به این حرکت ملی، وطنی، غیر حزبی صدا و امکانات خود را شریک سازید. ! فرصتها را از دست نه دهید، مقام ها و القاب دیروز تان خواب و ګذشته است که باز نه خواهد ګرشت. با کار عملی تان خد اقل به تلافی تخلفات ګرشتهٔ خود دزین صف عملا به کار منظم قبل از دیر شدن، بپردازید! 

و ما علینا الا البلاغ المبین 

و من الله التوفیق 

۸/۳/۲۰۲۳ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۴۸

دوکتور صلاح الدین سعیدی ً