آرشیف

2014-12-29

عبدالقها وفا

زبـهـر یـافـتـن نـوری هـمـه مـردمان گـریخـتـند

 

همسرایی با شعر استاد یگانه و حبیب الله سرود

آری خــویـش وقــــوم وطـنـــداران گـــریـخـتـنـد
از ده و قـریـه و شـهـر مـوسـفـیـدان گـریخـتـنـد
 
از دهــــات رفــــت دهـــاتـیــــان کــشــت کــــــار
از مـسجـد و معـابـد هـمـه سـاجـدان گـریـخـتـنـد
 
هـنــگــــام غـــــول آمـــــد و غــــول آســـایـــان
عـلـــم و ســـواد وکـتـاب ومـحـصـلان گـریختـند
 
از آمــدن کـیـنـه و کـــدورت و قــــوم ســالاری
اتـفـــاق و وحــدت ومـردم بـا ایـمــان گـریخـتند
 
دیـگـــر چــه جــای مـانـدن هـمـوطن و بـــرادر
زجـــور ظـلـم وکـیـنه هـمـه شـتـابـان گـریختـند
 
فــتـــاد آتــش جــنــگ و نـفـــاق انــــدر وطــــن
زنـعـمــت عـلـم و دانـش نـوجـوانـان گـریـخـتـند
 
بــی ســوادان کـنـــون رسـیــــد روزگــــارتـــان
ز ره مـکـتـب و مـدرسه دخـتــران گـــریـخـتـنـد
 
چـیـدنــد سـفـره مـکـتـب و مــدرسـه زکــشــــور
بسوی دیار غربت استادان و معلمان گریختـنـد
 
بــرسـراسـر کـشـورظـلـمت و جـهـل شـد پـهـن
زبـهـریـافـتـن نـوری هـمـه مردمـان گـریـخـتـند
 

نوت: البته محتوای سروده هذا متعلق به چند سال قبل است