آرشیف

2016-12-31

دکتور محمد انور غوری

رویای شیطانی

در اقتفای آهنگ : « خیزید و یک دو ساغری مینا بیاورید»

خیزید و یک دو بوجی از پولها بیاورید
بوجی کـم است و پیسۀ یغما بیا ورید

یغــمــا بــکــار ناید چشــمــم کــنـیــد
پــدار و نـــدار مــردم دنـیــا بیــا ورید

دنیا به چشم گشـنه ام بسیار کوچک است
نــام و نشــان رستـم و دارا بیا ورید

خوشی وعزت هرکراست جمع کنیدوجمع
در پیشگـاه رهــبـر رســوا بیـا ورید

مـهــر و وفـاو الـفـت و دوستـی کنـید بس
خشم و نفاق و شیون وغوغا بیاورید

گـرمـی نظـم زنـدگــی بایــد نمــود کــم
در بطــن روزگـار ما ، سرما بیاورید

اندر قطــار لشکــر دزدان نــیمــه شـب
مــردان چــه کــار آید خـنثــا بیـاورید

از بهـر حفـظ جـان مـن، میان قـوم مـن
تانک و هاوان و راکت و پیکا بیاورید