آرشیف

2022-9-8

دوکتور صلاح الدین سعیدی

رونالد نيومن سفیر سابق آمريکا و معضل افغانستان! 

 

رونالد نیومن سفير آمريکا در افغانستان و پسر سفيرسابق ( زمان شاهی)  آمريکا در افغانستان در  سالهای اخير در مورد افغانستان مصاحبهء تلويزیونی داشته که با درک بعضی از حقایق در تفاوت به آقای جو بايدن، هنوز هم در بخش دیګر به عمق معضل و مشکل در افغانستان و منطقه پی نبرده است! 

در افغانستان با تأسف خلاف درک آقای سفير، امور را هنوز هم تحت تأثیر استخبارات پاکستان ( جنرال زید حامد ها) مانند آقای جو بايدن به خطاء و همان تصوير میبينند، که پاکستان دیدن آنرا را موفقانه طراحی، تنظیم و عملی کرده. 

اين به اصطلاح متخصص آمريکايي در قضايای منطقه با وجود درک بخش حقايق به صورت متفاوت نسبت به آقای بايدن، به عمق بخش قضایا اصلا نه فهميده و نه رسیده. 

به عمق بحران در قضایای افغانستان در بخش موارد از همان بیشقاب نوش جان میکند که پاکستان پیش روی اش ګذاشته!

در کشوریکه مشاور ارشد وزير خارجهء آمريکا ( مشاور جان کیری) پسر قریشي وزير خارجهء پاکستان باشد، نطاق اردوی وقت پاکستان تېزس دوکتورای خود  را در تجزيه و فدرالی سازی افغانستان در آمريکا دفاع کرده باشد، رهبران پراشوتی بیست سال اخير افغان و جهادی در همکاري تنګاتنګ به دالر و به پاکستان و در پاکستان نشو و نمو کرده باشند،  پاکستانیکه تصاویر و مستندات انتظار سه ساعته ای رهبر جهادي امروز را در عقب دفتر خورد ضابط ای اس ای دارد و از دست ای اس ای استخوان از کمک های جهان بدست آورده( حد اقل مراجعه شود به اظهارات نطاق حامد کرزی رئیس جمهور در حین اختلاف در  تهیه اعلاميه مشترک با جانب پاکستانی) ، در کشوریکه اکثریت افراد مطرح بیست سال ګذشته توسط آمريکا و ايران ساخته و بوجود آمده اند و آنهای زنده ماندن که پاکستان میخواست ( مراجعه شود حد اقل به اظهارات آقای حکمتیار که در جنګ ۴۰ ساله در افغانستان،  بزرګترین قربانی را پاکستان داد واظهارات چند  روز قبل اش که طيارات درون جهت کشتن أیمن الظواهری از فضای پاکستان داخل خاک افغانستان نه شده) به صورت قطع از هزار ها   سند یکی دوسند تأکيد اخیر است. به صورت واضح ودر موارد زياد به صورت آحمقانه در اکثر موارد از عينک ها و چينل های پاکستان در جهان و آمريکا ګويا مردم افغانستان مورد تفقد قرار داده شده و ګرفته شده اند، در تلاش کسب اجماع منطقوی سالهای سال از هريک طرف قضيه و منافع خود به قیمت تباهی مردم افغانستان عملی کرده اند! در افغانستان در حل قضايا در موارد  زياد صرف و صرف به منافع خود( خارجی ها )  در مسایل سیاسی، نظامی و اقتصادی تمرکز داشته اند! حاکمیت افغان در جريان توافقات دوحه عملا آنزمان سقوط کردکه در مورد أمور داخلي، عدالت و محاکمات بدون هيچګونه توافق بر اصول کاری جانب آی اس ای، آمریکا و طالب تصميم ګرفتند( وجود یک زندانی سیاسی خطا ولی رهایی ۶۰۰۰ زندانی آورده شده از میدان جنګ آغاز پروپاشی نظام و حاکميت افغان – داکتر أشرف غنی بود و شد.) 

در حالیکه پاکستان، ایران، روس، چين و عدهء ديګر  با سياست منطبق به منافع پاکستان در افغانستان عمل کرده باشند و، آګاهانهيا احمقانه چنين عمل کردند  و در سیاست انګلیس امور را در افغانستان از عينک پاکستان تنظیم کرده باشند و مسوولين قضايای افغانستان در وزارت خارجهء انګلیس پاکستان الاصل باشند( مراجعه شود به تجارب آقای يار سفير وقت افغان در انګلستان)،  در حالتیکه اظهارات سفرا و ديپلوماتهای انګلیس به مناسبتهای مختلف به منافع پاکستان در اولويت قرار ګرفته و مطابقت داشته باشند( مراجعه شود به اعتراض سفیر افغان در لندن در برابر اظهارات سفير انګلیس در افغانستان پاکستان) ، مذاکرات چندين دوره ای پاکستان، افغانستان تحت قیموميت صدراعظم وقت انګلیس در انګلستان ( حامد کرزی، زرداری، کمرون که در تعداد زیاد جلسات جناب داکتر غنی هم حضور داشتند) و تحویل دادن عمارت سفارت کهنهء انګلیس در کابل به پاکستان،و اينکه پاکستان بود که حافظ منافع انګلیس بعد از تقسیم هند در سال ۱۹۴۷ هند، اعلام ګردید و سه حصهء از افغانستان و بفر زون هند برتانوي به صورت غیر قانونی و یکجانبه به پاکستان امروز به زور یکجا و پاکستان نامشروع در ملک غېر ايجاد شد و با چنين وضع از چينل پاکستان عمدتا به افغانستان نګاه صورت ګرفته شد و بلاخره سیاست جهان عوض توقف منابع و محلات تربیت ترور و دهشت در پاکستان به بمباردمان قریه جات افغان در ۲۰ سال ګذشته تمرکز کرد و بخاطر شکست وحدت اسلام مردم ما را با پیاده کردن برنامه های متعدد  به زبان، قوم و سمت تقسیم کردند. به تاجران قوم و زبان رشد دادند( از صد ها سند  و اقدام اظهارات آحمدشا مسعود: ماقبول کرديم که حزب سیاسی نه بلکی قوم اساس باشد)، در افغانستان وسایل را در بیست سال ګذشته قوت داده و روی دست ګرفتند که تفرقه را چاق کردند و از وحدت اسلمی کشیدند، مشکل امنیتی خانوادهء  حاکم سعودي را هدفمند با سوق دادن بن لادن ها به سودان و پاکستان/ افغانستان قسما حل ساختند و اختلافات اسلام سنی و  شیعه و علیه ایران استفاده صورت ګرفت( اظهارات ویدیویی هیلاری کلنتون ثابت میکند) این همه و همه ثابت میکند که ما قربانی ایم! بلی ما قربانی امنیت حکومات متحابهء امریکا  در کشور های عربی شدیم، و بخاطر سقوط دادن کمونیزم از اسلام افراطی و افغانها مانند هېزم آتش استفاده شد، در تمام انتخابات در بیست سال اخیر افغانستان مداخله های دوامدار ناجایز صورت ګرفت و مستندات جهانی وجود دارد که از هر دالر آورده شده به نام کمک به افغانستان قرار احصايه ګیري های مراجع معتبر جهانی ۸۰ سنت واپس توسط عمال خود شان دزديده شد ، تخلفات مالی کمأنی سوپريم دیګر شرکت های مالی و تجارتی امریکا در افغانستان در ۲۰ سال ګذشته، و باز در غياب ملت افغان با پاکستان و يک ګروه از افغانها در دوحه توافقات به نام صلح افغانستان کردن و آنرا هم نیمچه و بدون پېګیري کامل ګذاشتن به صورت قطع ثابت میسازد که افغانها قربانی اند که مردم جهان نیز قیمت این قربانی شدن را پرداخته و خواهند پرداخت. 

با تأسف  همان توافقات صلح نیم بند دوحه هم در مواد به نفع ملت افغان و امر صلح منطقه عملی نه شد، پاکستان نه ګذاشت توافقات بین الافغانی و ايجاد حکومت ګذار و رفتن به حاکميت مردم تامين شود و …. که تخلف و تعدي درین عرصه نیز صورت ګرفته و تاحال پیګیري نه شده. بازګشت به توافقات نيم بند دوحه حال راه حل پرګمتیک است که در نتیجه به صورت قانونی داکتر اشرف غنی استعفاء داده و راه به يک حکومت مؤقت، تعریف شده ای مقید زمانی، با وظایف مشخص آماده و تهیه دیده شود. وضع و حالات به مستندات مبنی بر شرارت  استابلشمنت پاکستان و سادګی جهان و امريکا را در قبال افغانستان به صورت قطع أمر ثابت است. تا حال أمر صلح، در واقعيت امر منافع جهان و آمريکا به صورت طويل المدت و منافع ملت افغان مانند قربانی خط اول، با مکاريهای پاکستان مکار و فريبنده و با ساده و يا هم به عمق حل قضا تا حال نه فهميده مانند رونالد نیومن   ها این جهان دارد که از بحران به بحران دیګر میرويم و مشکل را با یک سلسله عوامل ديګر، پاکستان عمیقتر میسازد! 

کار  و حالتیکه جریان دارد به یقین  سخت به امر صلح و استقرار منطقه، به ضد منافع آمريکا، جهان و افغانستان جریان داردکه جدا ضرر های بیشتر را در پی خواهد داشت! 

جهالت و خطاهای قبلی و جاری مسوولین امور را به پرحزینه ترین راههای خل مجبور خواهد کرد! نباید ازین هم دیر جنبید. 

بازګشت امریکا به تعهدات خود به افغانستان، منطقه، بازداشتن استابلشمنت پاکستان از ادامهء شرارت ها در افغانستان، و رفتن به ادارهء انتقالی و موقت تعریف شدهء زمانی و وظیفوی و بلاخره تجرید و بجا نشاندن متخلف در اطراف دخيل از جانب جامعه جهانی و نه رفتن به انحصار ګریان از حلقات مختلف افغانی که خود مشکل ساز اند و مشکل ساز در بیست سال ګذشته بودند تا حل باشند( منظور من تماميت خواهی های مقاومت !؟!؟) و کار در یک و بر یک بستهء حل ،  يک وجیبه است.  حل و راه حل ایجاب عملی کردن يک بسته کار ها و یک سلسله جزيیات ديګر نیز دارد که رفتن به آن از حوصلهء این نوشته خارج اند!

بلی ما که حالا درین ګیرودار قربانی درجه اول و پاکستان مکار کما کان به مکاري ادامه ميدهد، سفارش تطبيق پیګير توافقات دوحه را به صورت دوامدار خواهانيم. 

دست پاکستان باید با تخلفات و مکاری هایش از افغانستان ګرفته شود و به ادامهء کار مردم افغانستان به دسایس شوم پنجاب تنها ګذاشته نه شده و جهان بايد در قبال مردم افغانستان ادای وجیبه کنند! 

بلی اتحاد و اتفاق ملت افغان دریک پلاتفور و محور نجات در پهلوی تطبیق توافقات دوحه به صورت که خود تعهد داده اند، عملا ادای وجیبه و رسالت است که اضرار ناشي از وضع موجود را تقليل داده میتواند! 

بلی ایجاد حاکميت تعريف شدهء مؤقت افغان برای اجراات ضروری، آمادګي برای انتخابات سراسری و تدوين قانون اساسی جديد و رفتن به انتخابات و کمک به احيای با محتوی ساختار های مدرن عصری دولتداری در مطابقت به ارزشهای اسلامی ملت افغان و درين راستامحور ملی از محور های اصلی ساختن ملت افغان  از وجايب جهان است که در نهايت امر امنيت خود شان نيز در آن تامين متصور و ممکن شده میتواند. 

راههای حل نيمچه و صرف و صرف در ظاهر خلاصه شدن به سر زنده کشيدن خود از افغانستان و ګذاشتن افغانستان و مردم آن به فریبکاري های پنجاب و ديګر بازیګران مغرض منطقه برای جهان و آمريکاخطرات بس خطرناک داشته مېتواند و دارد. باید انکشافات جدید جهانی در منطقه را نباید فراموش کرد. هند، روسیه و چين دیګر موقف ومقام  دیروز منطقوی و جهانی ندارند. 

و ما علينا الا البلاغ المبين

دوکتور صلاح الدپن سعيدی 

۷/۹/۲۰۲۲ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸