آرشیف

2023-1-20

دوکتور صلاح الدین سعیدی

 رول کشندهٔ پاکستان در شکست آمریکا

 

اګر پرسیده شودکه اسلام و مسلمین از مشرک و کافر زیاد ضرر دیده و یا از منافق؟ جواب واضح و بدون دغدغه همین است که از منافق زیاد ضرر دیده است!( پاکستان منافق است!).

اګر پرسیده شود که اسلام از دشمنان بیرونی زیاد متأثر شده و ضرر دیده و یا از داخل؟ جواب این است که ضرر بیشتر از داخل و آن هم بنابر جهالت و يا معذور بودن و یا هم دشمنی است! 

لذا در شرایط امروز افراطیون و اعمال افراطی و از جمله منع تعلیم و تربیه و کسب علم به اسلام ضرر بیشتر رسانیده، اسلام را در جهان به طرف تجرید برده و مطابق تأکیدان مکرون فرانسوی به بحران برده است. در حالیکه بحران در فهم از اسلام است و در نه در اسلام! 

 مستندات زیاد و تحلیل عمیق و عینی ثابت میسازد که در شکست مفتضح امریکا و جهان در افغانستان بازی های مکار استابلشمنت پاکستان از عوامل اصلی و اساسی بوده ولی دیده میشود که آمریکا و جهان تا حال به این عامل اساسی متوجه نمی باشند و هنوز هم بر پاکستان مانند متحد حساب حساب دارند و يا حد اقل انګشت مؤثر، پیوسته به عمل متناسب و  انتقاد متوجه شان نیست! 

میدانیم که در پدیده های اجتماعی عوامل و فکتورهای اصلی، مهم و فرعی تأثیر دارند ولی فکتور و عامل اصلی چون بازی دو رو و مکار پاکستان در شکست جهان، آمریکا و حاکمیت افغانستان، همین استابلشمنت پاکستان است! 

حال که در آمریکا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در پیش اند و در دههٔ اخیر هردو حزب مقتدر امریکا در تصمیم ګیری در مورد افغانستان شریک بودند و بازی کنان اصلی شان در افغانستان از هردو حزب حاکم آمریکا بودند، ولی چرا حال تلاش دارند که یک دیګر را مسؤل و عامل شکست مفتضح خود در افغانستان بکشند؟

در تحقیقات وسیع پارلمانی ایکه قبل از همه برای اغوای ملت و رأی دهندګان، همین حالا در آمریکا درین خصوص و خاصتا در خروج نیروهای نظامی آمریکا و متحدینش از افغانستان جریان دارد، عوض رفتن به عمق دقیقا هدف انتخاباتی تعقیب میشود. این  تلاشهای ملامتی و سلامتی به ضرر مردم امریکا نیز بوده و به خطاء روان اند! 

اولتر از همه در اظهارات هیچ یک ازین سیاسیون کلمهٔ هم شنیده نه شد که این سیاستهای غلط و مکاری های پاکستان بود و این  غلطی های ایشان بود که مردم افغانستان به این تراژیدی و بحران مواجه شدند و به منجر به هدر دادن مالی، جانی و اخلاقی جهان ګردید! این بحران وتراژیدی و این قربان کردن ملت مظلوم ما بخاطر تحقق برنامه های ضد روسی شان با تربیت و پرورش ترور و دهشت قبل از ۴ دهه آغاز شد و دشمن تأریخی مردم افغانستان، یعنی برای پاکستان درین بازی رول اساسی داده شد. کمک های جهان در اختیار پاکستان داده شد و ایشان از ګاو غدودی به افغانها دادند و تروریست تربیت کردند!  زمانیکه امریکا با شکست روسها در منطقه به اهداف خود رسید ( سالهای ۹۰ قرن ګذشته) و به نحوی دست  از تقویت ترور و دهشت برداشت، پاکستان کما کان به شرارت درین ساحه ادامه داد که بلاخره تولیدات متداوم شان  بود و هست که این تولیدات: کسب علم را مباح و زن را در خلاف آموزه های اسلامی در کنج خانه زندانی میسازند! 

در خلاف تصور و تعبیر اینکه پاکستان به آقای ندیم ها وزیر تحصیلات عالی طالبان چنین و يا چنان هدایت ایجاد موانع در برابر خانم های افغان داده است! نه چنین هدایت وجود ندارد ولی عمال و تاجران دین و ای اس ای در ۴ دهه برای ندیم ها  آموزش داده اند که کشتن، بستن، انفجار و انتحار در افغانستان فرض ولی در همان پاکستان با قوانین نافذ همکسوال و لزبین و …. جواز ندارد. تعلیم و انتخابات و دیموکراسی در افغانستان درست ولی در فکستان ( پاکستان) جواز نه دارد! 

این پاکستان بود که در ۴۰ سال أخیر و خاصتا در ۲۰ سال أخیر هم ترور و دهشت تولید و هم به افغانستان صادر و هم از امریکا و جهان پول ګرفت که با ترور و دهشت!؟!؟ مبارزه میکند. برای سقوط جمهوریت و براندازی کامل نظام و ساختارهای دولتی و حاکمیت در  افغانستان، تمام نیرو های افراطی و دهشت را با طالبان یکجا به افغانستان اعزام و مدیریت کرد، سقوط افغانستان و نظام را در افغانستان جشن ګرفتند! 

رحیم شاه سفیر پاکستان دیروز میګوید که در افغانستان هزاران هزار کار کنان فنی و مسلکی پاکستان مصروف کار أند و … برپاکستان است که جدا از جهان حاکمیت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسد….. اول این افراد مسلکی و فنی در کجای افغانستان مصروف کار اند ( استخبارات و مخابرات) و چرا هزاران هزار متخصص فنی و مسلکی افغان بی کار و مجبور به مهاجرت و تباه شدن، اند؟ 

در بحران افغانستان و سقوط مفتضح جهان و امریکا در افغانستان عوامل چون هجوم نظامی عساکر کفری به افغانستان، دیسانت افراد بی کفایت به حیث حاکمیت افغان، دور زدن ملت افغان در تعین سرنوشت ملت، تصامیم در میز های استخباراتی و سفارتخانه های خارجی در افغانستان، شکلی بودن دیموکراسی و عملی کردن اقتصاد بازار آزاد لجام ګسیخته، تسلط مافیایی و عدم تطبیق قانون  و عدالت و …. میباشند! 

نصب و دیسانت کادر های تخنوکرات غیر متعارف به جامعهٔ افغانی و حتی سیکولار که اکثر صرف به زبان انګلیسی داشتند و از عمق نبض ملت در افغانستان و  از عمق عقاید اسلامی و اسلام آګاهی نداشتند که این عوانل چند دیګر،  شکست و افتضاح امریکا در افغانستان را حتمی و قابل پیشبینی میدانست و چنین شکست مفتضح حتمی بود!

بی فساد اداری و مالی ګسترده در بین خود خارجی ها، شکلی بدون نظارت و کنترول، تغیر و تبدیل های انقلابی در ساختار های نظامی افغانستان و دهها عامل دیګر که در نتیجه ملت افغان را به این تراژیدی مواجه کرد که مرجع و عامل اصلی باز میګردد به خود خارجی ها!

با تأسف جانب خارجی و آمریکا در تحقیقات جاری و تیاتر امروز تحقیقات به هیچ یک ازین عوانل اصلی اعتناء و تمرکز ندارند! 

مسلما عامل عمده و اساسی تراژیدی ملت افغان و افغانستان و علت اصلی شکست جهان و آمریکا به یقین استابلشمنت پاکستان و قسما ایران بود و هست! 

باید دانست و بنابر  عوامل و انګیزه های مختلف، ایرانی ها، روسها، چینایی ها و به نحویکه تشریح شدپاکستانی ها و قومندانان مافیایی داخل افغانستان نمی خواستند و نمی خواهند افغانستان به استقرار و شګوفایی لازم برسد که درآن دست آمریکا بالا باشد و درینجا حضور بدون درد سر داشته باشد! 

مطمینا جنګ اوکراین و تضاد طولانی آمریکا و متحدینش با روسها و چینایی ها، در میدان افغانستان تبلور داشته و خواهد داشت! 

و ها حضور آمریکا و خروج غیر مسؤلانه اش از افغانستان، بدون ازبین بردن منابع شرارت در پاکستان خطاء بود و خطاء هست! 

و أما تیاتر افضل بودن بقای  ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی بعد از خروج دیګر نیروهای شان و بعد از سقوط  دادن حاکمیت افغان با معاملهٔ به نام صلح توافق شده در  دوحه تحت نام صلح، راه حل نبود و نیست! باقی ماندن این عساکر (۲۵۰۰) به تارمار شدن همه ای شان میانجامید و خروج کامل منجربه زنده ماندن شان شد. حال ضرورت نیست به درست بودن  باقی ماندن این ۲۵۰۰ عسکر این و آن را ملامت کرد و ضرورت هم نیست که آقای بایدن منکر شود که از موضوع خبر نداشت! اګر کامل خارج نمی شدند و جانب آمریکایی به نیرو های افغان به صورت انفرادی خبر داده بود که بیایید شما را از افغانستان خارج میکنیم، دلیل برای بقا وجود نداشت و این ۲۵۰۰ تن سرباز نیز نمی توانستن چیزی را نجات دهند! 

أما ضربهٔ کشندهٔ در تمام عوامل و فکتور های شکست مفتضح امریکا در افغانستان همین پاکستان و ای اس ای است که تا حال جانب آمریکایی به این واقعیت نه فهمیده و یا یا بنابر مجبوریتهای نمی تواند درمورد تماس بګیرد و یا تمرکز کند. عامل این عدم تمرکز بر استابلشمنت خاین و مکار پاکستان، هرچه باشد، آما اګر امریکا کما کان بر متحد!؟!؟ پاکستان و مکاری های پاکستانی خود اتکا کند که چنین دیده میشود، عمق شکست و افتضاح شکست آمریکا، عمیقتر خواهد شد و تراژیدی مردم افغانستان ادامه خواهد داشت! 

تا زمانیکه در پاکستان امروز حاکمیت به سندی ها، سرایکی ها، بلوچ ها و پشتونها انتقال نه شودو یا امریکا مانع چنین انتقال طبعی شود  و غم این مردم مظلوم خورده نه شود و پاکستان غیر مشروع، غیر مشروع اعلان نه شود، مشکل جهان، آمریکا، منطقه و افغانستان حل نه خواهد شد! 

به این ترتیب تحقیقات و تیاتر جاری تحقیقات به اصطلاح عجولانهٔ امریکا از افغانستان، دری را دوا نه خواهد کرد! 

جهان میداند که کمیتهٔ ای آم یکایی ایکه 

مذاکرات و توافقات سیاسی صلح با پاکستان و طالبان را در دوحه رهبری میکرد، متشکل از نمایندګان هردو حزب دیموکراتها و جمهوری خواهان آمریکایی بود و مسؤولیت نتایج تجارت بر سرنوشت افغانها به هردو حزب برمیګردد. 

و ما علینا الی البلاغ المبین 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۲۰/۰۱/۲۰۲۳

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0S39Kn8YRN486MDtZPVHzvXE4Aqqb2vCCo9jsSoGoNMYKY2rTDt2kGjmdCgwXWtNsl&id=100049608108579