آرشیف

2015-1-24

akarimi

رول جنگلات در بهتر ساختن وضیعت محیط زیـســـت

جنگلهای سطح کر ه زمین که مساحت 4.12 ملیاررد هکتار را در بر میگرند ، در تمام مناطق معتدله از نیمکره شمالی و حاره تشکیل میدهند . از این سبب است که بعضی ساحات جنگل یا حصص کره زمین غنی و پوشیده از جنگل بوده در حالیکه بعضی دیگر زمین عاری و یا خالی از آن بهره مند اند .
                            
اهمیت جنگلات قرار ذیل است :
 
1.  جنگلات چوب مورد نظر انسانها را تولید میکند .
2.  جنگلات پنا گاه حیوانات وحشی است .
3.   ریشه درختان از فرسایش خاک جلو گیری میکند .
4.   جنگلات اقلیم و آب و هوا را خوش گوار میسازد .
5.   جنگلات محل تفریح و هوا خوری است .
6.    بعضی میوه ها از جنگل ها تولید میگردد .
7.   جنگلات مانع تخریب باد میگردد.
8.   ریشه درختان جنگلی خاک را تثبیت نموده و به آن اجازه میدهد که آب های باران و آب های فراهم شده از ذوبان برف را در خود جذب و از جریان سطحی آنها در امتداد نشیب ها که موجب تخریب اراضی میگردد جلو گیری کند .
9.  جنگل مقدار آب سالانه چشمه ها و و بنابر آن دریا چه ها را نیز تنظیم میکند .
10.  آب های باران در اراضی برهنه جریان سطحی اختیار نموده خاک را با خود انتقال داده در اول جوی ها و جرها ی کوچک و بعد تر جر های عمیق و دریا چه ها را میساز د .
11.  آب خیزی های نا گهانی دو کنار دریاچه ها و راه های واقع به مجاورت آن .
12.  درختان و بته های جنگلی در اثر اقلیم  ، عملیه تبخیر و تعر ق و ایجاد سایه از بلند رفتن درجه حرارت هوا جلوگیری نموده و در رشد و نموی علف ها و گیاه ها ی مفید و مورد علاقه حیوانات نقش مهم و ارزنده دارند .
13.  موجودیت جنگلات باعث افزایش بارند گی میشود  ، مقدار آب در چشمه های مناطق جنگلی بیشتر و منظم تر میباشد .
 
  تهیه کننده : احمد (کریمی) چغچران 21/01 /1389مطابق010 /04 /10