آرشیف

2016-6-19

محمد اسحاق ثنا

روز پــــــــــــــــــــــــــــــدر

هستی پدرز بهترین ها تو بهتری 
بر من عزیز هستی و با جان برابری

چون ابر رحمتی به گرمای زنده گی
هر دم ز روی مهر کنی سایه گستری

تو راحت دلی تو چشم و چراغ راه
در شام تار زنده گیم همچو اختری

درین جهان که نیست به غیر از فساد و کین
در مهر و در محبت فرزند تو دلبری

یارب نخل باغ امیدت همیشه سبز
باشد نخل عمر تو پر بار و پر بری

گردست تو بدست منست هستم استوار
هرگز مباد دست مرا دست دیگری

فرخنده گی نصیب تو بادا به زنده گی
یارب به دامنت نرسد دست خود سری

تبریک باد روز پدر روز افتخار
گویم "ثنا" به کهتراست یا که مهتری

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
یکشنبه 19/06/2016