آرشیف

2022-6-23

نظیر ظفر

روز وصل

ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست

من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست

از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او

بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست

كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود

لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست

تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران 

از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست 

دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار

تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

 

 –نوشته نذير ظفر