آرشیف

2014-12-12

امرالدین مایل

روز زن

ترا ای زن چه زیبا آفـــریدند
مقامت را چه بالا آفــــــریدند
 
مبارک روزی تواندرجهان باد
خصوص روزیکه(حوا)آفریدند
 
همه آن مهرو لطف ومهربانی
به قلبت همچو دریا آ فـــریدند
 
به حسن توظرافت های رنگین
معطروار چو گلها آ فــــریدند
 
صفیر عشق را در روی گیتی
زغوغای زلیخـــا آ فـــــریدند
 
بنازای زن،ببال در خلقت خود
زبطن تو چه عیســی  آفریـدند
 
جمیع اولیا وانبیـــــــــــــــاء را
زنسل تو بد نیا آفــــــــــریدند
 
بهشت جاویدانی را به عقبــــی
طفیل آن قدمهـــــــا آفـــریدند
 
محمد(ص)راشفیع کل عا لـــــم
زبطن تو بدنیــــــــــا آفریدند
 
بخواه از نسل بشر تو حقـــوقت
مساوی بین  مرد ها  آفریدند
 
تویی زیبـــندۀ صدر حقیقـــــت
که قلبت را مصـــفا آفـریدند
 
مبارک میگوید (مایل ) همیشه
که روز خوب به زنها آفریدند