آرشیف

2020-4-26

روزی

روزی، همه چیز را به تو خواهم گفت

تمام اوقاتی که دستانت را گرفتم

تمام روزهایی که سرم روی شانه ی تو آرام گرفت

نگاه خواهم کرد به چشمانت

و هرآنچه گفته بودی، به تو خواهم گفت

با آن لفظ که با من سخن می گفتی،

با تو سخن خواهم گفت،

روزی. . .

————
ترجمه شده از شعر اوریجینال: Palmyra