آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

روزی

روزی، همه چیز را به تو خواهم گفت

تمام اوقاتی که دستانت را گرفتم

تمام روزهایی که سرم روی شانه ی تو آرام گرفت

نگاه خواهم کرد به چشمانت

و هرآنچه گفته بودی، به تو خواهم گفت

با آن لفظ که با من سخن می گفتی،

با تو سخن خواهم گفت،

روزی. . .

روزی، همه چیز را به تو خواهم گفت تمام اوقاتی که دستانت را گرفتم تمام روزهایی که سرم روی شانه ی تو آرام گرفت نگاه خواهم کرد به چشمانت و هرآنچه گفته بودی، به تو خواهم گفت با آن لفظ که با من سخن می گفتی، با تو سخن خواهم گفت، روزی. . .

 

ترجمه شده از شعر اوریجینال: Palmyra