آرشیف

2018-5-30

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

روزه

امروزداریم روز چهاردهم روزه ی مبارک را پشت سر میگذاریم میگویند درماه مبارک رمضان پرخاش بایگدیگر، پینک ترشی با یکدیگر، حرام است ،تاهنوزمسلمانان عیزیزمان یک مرتبه براوشان خواجگان یورش بردند وخانواده های را به خون تر کردند، مادرفیروزکوه نمیدانیم که دیگر به حرف آخوند صاحب  باورداشته باشیم یا خیر دوصف اسلام تازه دارند به مقابل همدیگر قرار میگیرند بازهم میدان یورش اوشان است، دهکده صاحب شان وشوکت، آری دیروز دراوشان مردمان صاحب شان وشوکت زندگی میکردند امروز داریم اوشان را به میدان جنگ تبدیل مینمایم آن هم درماه مبارک رمضان که پرخاش وتندی هردوحرام است، من نمیدانم که چه گونه این همه صف آرائی هارا مشروعیت میدهد درآن سوی صف والی طالب دراین سوی صف والی خودمان که مردی فرهنگی است وهمه این جنگهارا دارند نکوهش میکنند:
اجازت بفرمایند دوبیتی های را که من از زبان مرحوم حبیبی شنیده ام پیشکش پیش حضور مینمایم:
نه مسجد کارمن با مدعا کرد 
نه پیرمی فروش دردم دواکرد
                              بنازم تاق ابروی بت را 
                               مرا با صاحب کار آشناکرد

…………………………………………………………………………
درمسجد من از برنیازآمده ام 
حقاکه نه از بر نماز آمده ام 
                               اینجا،روزی سجاده دزدیدم 
                               وان کهنه شده است باز آمده ام

از همه برادران انتظار داریم تاماه رمضان را بایکدیگر پذیری باهم سویی انسانی اسلامی باهم دوشی، بایکدیگر سپری نمایم امیدواریم پرخاش وجنگ را نفی فرمایند تا عید خوبی درپیش رخ داشته باشیم.
ومن الله توفیق!!! 

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی