آرشیف

2018-1-6

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

روزهای گرم وآفتابی زمستان تا تشویش دهاقین

خدایا رحم کن برملت افغان زمین
همه دست با دعا فریاد میداریم چنین

چو باران رحمـت نـبارد برزمـین
نـابود مـیگردد, هـمه ذی روح یقیـن
 
همه دشت وصحرا بی برف وآب است
خدا داند که دهقان درچه حال است

ندید یم برف وبارانی درین فصل
ندیدیم گل به گلدانی درین فصل
 
ابر ومه باد, همه درخواب  انــد
این کوهساران  تشنه ای آب اند

اگر ابر است, اگر باد است ویا مه
به فرمان خدا (ج) پشت کرده برما
 
نگردد هیچ قومی خاروبرباد
مگرخود کرده را  باشد عذاب  

به پاخیزیم همه دردشت دامان
بفرمان خدا باشیم سر وجان

ریزش برف وباران یکی از نعمات بزرگ وگرانبهای الهی است که بدون آن حیات برای زنده جانها غیرممکن است, ریزش برف وباران درفصول معین, موثریت خاص خود را دارد که عبارت از, ازدیاد آبهای زیرزمینی, چشمه ها, چاه ها , دریاچه های خورد وبزرگ میباشد, یقینا که بدون ریزش بارانهای فصلی زنده گی انسانها وحیوانات به نابودی خواهد کشید اما باریزش  برف وباران درفصل مناسب آن برعلاوه که باعث ازدیاد آبهای زیرزمینی میگردد, باعث رشد وازدیاد علوفه جات نیزمیگردد که جهت تغذیه حیوانات نهایت موثراست و درضمن اکثرمناطق افغانستان کاشت دهاقین کاشت بذرهای للمی گندم میباشد که تعداد اندکی از دهاقین به زمینهای آبی دسترسی دارند و درصورت که چند سال برف وباران به مقدار کافی صورت نگیرد زمین های آبی هم دچار کم آبی ویاهم بکلی بدون آب خواهد شد, ا ما طوری که قبلا هم ذکرگردید  دراکثرنقاط افغانستان کاشت دهاقین للمی است  که درصورت عدم بارندگی کافی درفصل معین برداشت محصولات شان کمتراز ده فیصد ویاهم صفرخواهدبود .
گرچه هنوز زود است که ما تشویش بی بارانی وخشکسالی را کنیم چون هنوزبرای ریزش برف وباران وقت کافی وجود دارد, حتی درصورت باراندگی یک شب ویا یک روزهم کفایت میکند.
فلهذا , نظر به تجارب ونظر به گذشت ایام زمستان حالا باید تمام کوه ودشت صحرا پوشیده ازبرف میبود که متاسفانه  چنین نیست و  این گواه کمی برفی وکم بارانی سال را نشان میدهد, اگر خدا ناخواسته خشک سالی دامن گیرما گردد بخصوص درشرایط که ما صدها مشکل داریم ومشکل مواد اولیه غذائی وعدم برداشت محصول کافی به دیگر مشکلات کار ندارد هرمشکلی را بشر تحمل میکند اما مشکل خشک سالی وگرسنگی غیرقابل تحمل است که خدا کند که ما به مشکل خشکسالی مانند سالهای قبل دچارنشویم , پس یگانه راه حل آن دست به دعا به نزد پروردگار مخلوقات است, وقت آن است که توبه کنیم , وقت آن است که شب وروز دست به دعا باشیم , نمازطلب باران بخوانیم تا خدای متعال به حال ما رحم کند ومارا به بلای خشکسالی گرفتارنکند.
 امید که ازطرف ملا امامان مساجد هماهنگی خوب صورت گیرد ودریک گردهمای بزرگ به صحرا رفته ونماز طلب باران ادا نمایم تا خداوندج به ما رحم کند ومارا ازخشکسالی نجات دهد انشاالله.
با احترام
ناصرسرشار غوری