آرشیف

2016-10-25

رسول پویان

رودخـــــانـــۀ حـیــــــات

عقل و خرد ستاره وخورشید زندگی است
چـشـم و چــراغ آمـدیـت دیـد زندگی است

در بـــزم کائـنـــات و در محـفــــل خــــدا
چنگ و چغانه در کف ناهید زندگی است

در جـام جــم تجـلی عـقــل و خــرد نـگـر
تدبیر و حلم و قـدرت جمشید زندگی است

بـا عقـل و علـم و تجـربـه یـابـی رۀ مـراد
این هرسه روح وریشۀ جاویدزندگی است

عشق وطرب که بوی خوش دلنوازماست
بر شاخ عقل سیرت فـرشـید زندگی است

رودخــانـــۀ حـیـــات بـــود دانــش روان
امـواج پــرتـلاطـم و تمـدیـد زندگی است

هـر فـکــر نـــو و تجـــربــۀ تـازۀ بـشــر
گنج بـزرگ و مایـۀ تجـدیـد زندگی است

زنـدانـی کـتـاب چــه دانـــد بلـوغ عـقــل
چـرخ سـتاده شهپر تجـریـد زندگی است

وهـم و خرافـه دشـمن عقـل و خـرد بـود
جهل ودروغ وسفسطه تهدیدزندگی است

در ســوره‏ های زنـدۀ هستی چـو بنگری
گلواژه هـای آیت و تجـویـد زندگی است

هـستی و عـلــم و فلسـفه در ذهــن آدمی
جـریـان بـی کــرانـۀ تأئـیـد زندگی است

جـسـم و روان آدمـی و هـسـتی و خـــدا
مفهـوم پـرتــناقـض تـوحید زندگی است

24/9/2016