آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

روبه کگ در جامۀِ شاه پلنگست هنوز

 

خوانندگان عزیز سلام و درود بر شما!  شعر ذیل  بمناسبت روز جهانی مطبوعات، در رابطه به وضعیت مطبوعات و رسانه ها در افغانستان، روند انتقال مسئولت های امنیتی از قوتهای بین المللی به نیروهای  افغان، حاکمیت فرهنگ نیپوتیسم در کشور، موجودیت جنگ، نابسامانی های اجتماعی، فساد گسترده و سایر چالش ها در افغانستان و همچنین بی کفایتی و ضعف نظامِ حاکم  کشور در مهار ساختن این چالشها سروده شده است.  امیدوارم به لطف و بزرگواری تان از قافیه های عیب دار آن چشم پوشی نمائید.  با احترام!

قـلـب پـاکِ وطنـــم، آزرده از جنــگســـت هنــوز
مـلّتـــم قــربانیِ صـد گــونه نیــرنگســـت هنــوز
 
اخــذ رشـــوت بر جنـابِ قاضـی یک امــرِ حــلال
تاجــران هَــــم پی قـــاچــاق تفنـگســــت هنـــوز
 
طالـبان با نـامِ مذهـب،  بـس جــنایـت هــا  کنــند
مسلمین بر ضــدِّ اســـلام، به جنـگـســت هنـــوز
 
دوسـت و دشمـن هردو از کُشـتار ما بـاک ندارند
سیلِ خون جاری زقلب چوب وهر سنگست هنوز
 
گــرچــه داریم ادّعــا، کــز دشـمــنان، مــا برتریم
حیـف که آنهــا در عمــل، از ما زرنگسـت هنـوز
 
قتل و کُشـتار و جـنایت، روز و شـب غوغــا کـند
مـــردم بیچـــــاره، از ظلــــم به تنگســـت هنــوز
 
تحقـیر و توهین به زنها، رسـم وعـادت شـده اند
زن ستیزی و خشـونت جـزوی فرهنگسـت هنـوز
 
تولـید و قاچـاقِ کوکنار، در شمـال و هَــم جنـوب
اُف کــه بر دامــنِ مـا، لـکـّـــۀ ننـگســـت هنـــوز
 
مشکلســت محصــولِ جنگ چنــد دهـه بردن زیاد
چونکه؛ میلیونها کَر و کُور و شَل و لَنگست هنوز
 
انتـقال مسئــولیــت،  قصّــه مُفـت اسـت  و بـس!
چونکه؛ هفت تیری دگروال، بی فِشنگسـت هنوز
 
حــاکـــمان لاف از تعــهّــد می زنــند در نــزد مــا
بـین گفـتار و عملکرد، شصت فرسنگسـت هنـوز
 
این بسی بیجا بود، کـز بی سودان شکـوه داشت
نخبــگــان مستخدم دربار و اَورنــگســت هنــوز
 
ظــاهــراً، اوضـــاعِ "آزادی گفـــتار" عــالیســت
در حقیـقــت، گردنـش بر دار آونــگســـت هنـــوز
 
مارمولک مارست اینجا،چونکه اوواسطه دارَست
مــاهـــی بیــچـــاره هَــم جـــای نهنــگســت هنوز
 
نیپوتیسم و پـول و قـدرت، برتر از عِلـم و دِرایت
روبه کــگ در جــامــۀِ شــاه پلنـگســـت هنــــوز
 
عـارفـا! جَــور زمـان، خسته و رَنجـورت ساخـت
گـرچـه قـلـبِ عاشقــت مسـت و ملنگسـت هنــوز

 
عارف شریفی نژاد
شهر چغچران – غور
ثور ۱۳۹۱