آرشیف

2017-6-12

محمد حسین نبی زاده

روایت بازماندگان قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غور

 آیا قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غوراصلا بازمانده ای دارد؟ بازماندگان کی ها بودند و چگونه از این رویداد نجات یافتند؟
پاسخ این پرسش ها مثبت است، بلی قضیه قتل 14 مسافر در ولایت غور بازماندگانی نیز داشته است.بازماندگان این حادثه را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

  1. مسافران  از سایر اقوام (اکثرا ایماق) که  از همان ابتدا توسط طالبان از مسافران قوم هزاره جدا شده و به تپه ای دورتر از محل حادثه هدایت شدند و این مسافران معلومات کمتری در مورد چگونگی این اتفاق دارند.
  2. مسافران از قوم هزاره که هدف اصلی طالبان بودند.

از کتگوری دوم تنها سه نفر توانستند به شکل معجزه آسا از این حادثه جان سالم بدر ببرند و در حقیقت شاهدان صحنه این قضیه بودند

  • پیرمردی از باشندگان اصلی ولسوالی لعل و سرجنگل که با توقف موتر خودرا در زیر چوکی فلانکوچ مخفی کرده بود، وی که مقدار پول نقد همراه داشته است، از ابتدا برای مخفی کردن پولهایش به گمان اینکه این افراد دزد هستند همراه با پول ها در زیر صندلی ماشین  خودرا مخفی کرده بود و تا آخر در  همانجا مخفی بوده است، تمام جریاناتی که در اطراف ماشین اتفاق افتاده است را شنیده و در جریان بوده است.
  • دختر پیر مرد یاد شده که وی نیز زمانی که مسافران هزاره را از سایر مردمان جدا کرده اند، با مسافرین غیر هزاره از ماشین پیاده شده و با آنها در محل دور تر از محل حادثه رفته است.
  • یک تن از باشندگان اصلی ولسوالی لعل و سرجنگل که وی حتی در زمان قتل هریک از مسافران در صف قربانیان قرار داشته است. بازماندن این شخص واقعا به شکل معجزه آسا بوده و وی را می توان بعنوان شهید زنده یاد کرد.

آنچه در مورد این قضیه نگاشته می شود، روایت بازماندگان این قضیه است که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اقارب قربانیان روایت میگردد. ادامه در قسمت بعد