آرشیف

2017-8-16

استاد فضل الحق فضل

روان کـشـورم رنجـُـور تا کـی ؟

روان   کــشـــورم  رنــجـُــور  تا کــــی ؟
شـهــیـــد  مـلــتـــم  بـی گـور  تا کــــی ؟
 
ز خُـون خوردن  نـشـد سیـراب  دشـمــن
وطــن  از بـیـکـسـی  مـزدور  تا کــــی ؟
 
تـبـاه  شــــد  مـمـلـکــت  از بی تـمـیــزی
زعـیـمـان سـرکـش و مـغــرور تا کـــی ؟
 
نـفـاق  و خـانه  جـنـگـــی  کــرده  توفـان
به ظلـمـت درجهــان مشـهــور تا کــــی ؟
 
زبُــون  شــــد  مـلــت  بـا  عــٌـزت  مـــا
رقـیــب  بــی حـیـا  مـســـرور  تا کــــی ؟
 
نـمـا نــده  صـبـر و طـا قــت  بهــر ملـت
ذ لــیـل  و خـسـتـه  و کـمـزور تا کــــی ؟
 
به خـون آغشـتـه  سنگ و خاک  مـیـهـن
ز خا رج  میـر ســـد  دســتـور تـا کــــی؟
 
ز قــا چــا ق  و  ز مـا فــیــا ی  تـریــاک
و طــن  چـون  خا نـۀ  ز نـبـُـور تا کــــی ؟
 
کـجـا یی ؟  رســتـم  دوران  به  بـیـا با ز
جـوانـان  بـیـکــس و مجـبـور  تا کــــی ؟
 
بـیـا  ای  مــهــــدی  دوران  مــــدد کـــن
مسـلـمـا ن جا هــل  و مـنـفــور تا کـــی ؟
 
بـیـا  بـرکـــن  دمــا ر کــشــت  و کـا رش
به  کــشــور دا نـۀ  نـا ســور  تـا کــــی ؟
 
خــدا ونــدا ! به  فـضــل  خویـش  بـنـگــر
وطـن ویـــرا نه و بـــی  نـُـــور تـا کـــی ؟

 
 

اسـتاد فـضـل الـحـق  فـضــل
شـهــر فــراه 23 اســد سال 1396 هـجـری شـمـســـی