آرشیف

2017-7-15

گل رحمان فراز

روابط حسنهٔ دو قوه و تأثیر آن بر آرامش بین المللی!

آرامش مطلق کشور های زیر توسعه و توسعه نیافته به خواست و دیکته کشور های ابرقدرت و کاملاً توسعه یافته بستگی مستقیم و تعلق شایان دارد. آنها در کنترول تمام عیار کشور های دارنده اقتصاد کسر شده؛ حاکمیت کلی و اقتدار همه جانبه دارند. هر طوریکه بخواهند قوانین وضع نموده و آنرا تطبیق می نمایند. کشور های مدون به قدرت های جهانی اختیار هیچ چیز را ندارند و حتی راهکار سیاسی و یا طرزالعمل ملی شان مطابق به خواست کشور تمویل کننده تعیین و تطبیق می گردد
ابرقدرت ها علاوه بر مشخص نمودن خطوط سیاسی و چگونگی ارتباطات بین المللی کشور های زیر سلطه شان، در نظم آوری و دستورات مبنی بر آسایش و آرامش داخلی شان نیز نقش برازنده و با اهمیت را دارا اند. شاه کلید تأمین امنیت، استقرار صلح، رام سازی شخصیت های پرخاشگر سیاسی، تحکیم روابط حسنه با کشور های همسایه و ایجاد همبستگی ملی…! در دسترس آنهاست و می توانند کاری کنند که منفعت خود را در آن بینند.
چهار قدرت فعلاً در جهان حاکمیت می کند؛ آمریکا که در رده اول قرار دارد و ابرقدرت فعلی جهان می باشد، با سیاست پخته و روابط سیاسی گسترده اش توانسته است تا در نقاط مختلف جهان نقش قابل ملاحظه داشته باشد. روسیه که ابرقدرت سابق جهان بود، با داشتن نیرو و تجهیزات نظامی قدرتمند اش به تسخیر و استعمار قسمت های مختلف جهان پرداخته بود
تمرکز روسیه ابرقدرت را بعد از استعمار کشور ها؛ اجباری ساختن تطبیق نظام و آیین کمونیستی، آموزش زبان روسی، تطبیق و به رسمیت شناختن قوانین شان بود که اسبتداد استعمار موجب شد تا به شکست قدرت جهانی مواجه گردد. چین هم از لحاظ نفوس و هم از جنبه تولیدات و صادرات گام برجسته را در جهان بر مي دارد که نمی توان تأثیر نقش اش را نادیده گرفت و آلمان که مرکز ثقل تجارت و روابط اروپا به شمار می رود هم از خود متحدین با تعهد دارد و نقش اش هم برجسته است.
اتحاد سیاسی و تحکیم روابط حسنه چهار قوه فوق و مشخصاً قدرت های انگشت شمار ایالات متحده آمریکا و روسیه به نفع کل کشور های جهان خواهد بود اما آنها اکثراً این روابط دوستانه را در قالب پرده تلویزیون بخاطر تلقین حفظ آرامش برقرار می کنند که اکثراً دوامدار نیست و اغلب رویت نمایشی را داراست که چندان به نفع کشور ها تمام نمی شود.
هرگاه این نشست و برخاست ها اخلاص مندانه و صرف نظر از داشتن کدام هدف مشخص صورت گیرد، بی گمان مؤثر و کارا خواهد بود چون دلیلی دیده نمی شود که آرامش جهانی حفظ نگردد برای اینکه کلیه حلقات تروریستی، دهشت افکن و افراطی با حمایت مالی این دو کشور تقویت شده و آغاز به فعالیت می نماید.

با مهر 
نویسندهگل رحمان فراز