آرشیف

2019-1-4

عزیزه عنایت

رهگذران !

ازســرا پــردۀ اســرار نهــان میــدانی
شیوۀ خوب وبــد ورمـزجهــان میـدانی

وادی رهگـذران است پــرازفـتنه وشـر
رهی پــرپیچ وخمی رفتـن مـان میدانی

سـراین قافله را کس نشنیده ست کجـا ؟
جــرس ونــالـۀ او را تـوعیــان میــدانی

رفته گان رفته وما درطلب هستی وجان
ایـن تـویی ازرمق وهستی وجان میدانی

تــا کجــا راه بــریــم بــا همه این آبله پا
آه پـــرسوز جگر، اشک و فغان میـدانی 

زیــراین چــرخ کمبودیم وهمه سرگردان 
چیست مقصــود، نـدانـیـم وتـو آن میدانی

گر"عزیزه" زرهـت دور شود یک نفسی
بـدهـد ازکف خـود تــاب وتــوان میــدانی 

2018/7/26
 عزیزه عنایت