آرشیف

2017-9-16

رهبرم تاج سرم ملكزاده!

رهبرم ، تاج سرم ، اي مه تابان وطن
اي سزاوار ترين نايب غوري  به وطن

سر برود ، تن برود ، ليك وفادار تو يم
جان چه ارزش راه تـو؟ هم سربـاز تو يم

تا كه خون در رگ ماست پيرو خط تو يم
گر كني امر زجان گوش به فرمان تو يم

دشمنان خوار شوند غيـرت ما را بينند
هنر ماسـت وفـا، وحدت ما را بينند

پرچـم صلح و صفا، قله دنيا ميزنيـم
در شجاعت در شهامت،حرف اول ميزنيم

مردم بدانند كه طالبان وحشي دشمن ماست
انرژي هستـه اي حـق مسلــم ماسـت

چه تحريم و چه كشتار،كم نكند ارزش ما
همه مبهوت شدند ، از شجاعت  رهبر ما

ما مــردم بسيـجي ، مـا ملـت مسلمـان
حامي ملكزاده هستيـم ، پيـرو راه قــرآن

اي رهبــر آزاده ، آمــاده ايــم آمــاده
نوري خواهد از خدا دور باشيد از گزند روزگار!