آرشیف

2021-9-7

رسول پویان

رسول پویان

 

دریای خون به حیلۀ دشمن روان بُوَد

ایـن حـاصـل تجــاوز پـاکـسـتـان بود

 

طالب دوباره نسل کشی رافزون کرد

فـارسی زبـان طعـمۀ دیو و ددان بود

 

لیکن چراغ لالۀ دشتی خموش نیست

نـــور تـمـدن از دل شــیـر دمان بود

 

لعنت به کین و عقدۀ افـراطیون دون

این کُشت وخون دسیسۀ پنجابیان بود

 

تسلیم مشو بـه لشکـر بی رحم پنجاب

ایـن فـوج جـانی دشمن افغانستان بود

 

همسـایـۀ ستمگـرِ پـرکـیـنِ عـقـده جـو

جـلاد گـونـه دشـمن پیر و جـوان بود

 

الـقـاعـده و طالـب و داعـش جـملگی

پنهان به زیـر جامـۀ عمران خان بود

 

نیروی ویژه خاک تـو بمبارد می کند

آی اس آی قـاتـــل نـسـل جــوان بـود

 

هان! صفحۀ سیاه به تاریخ باز گشت

ظلم و ستمگری و تجـاوز در آن بود

 

راه نجـات خلـق قـیـام عـمومی اسـت

آن چه که ازضمیر تجارب عیان بود

 

7/9/2021

نور تمدن