آرشیف

2017-8-24

نظیر ظفر

رسم یاری

شکر یزدان که یاد ما کردی
لب ما را به خـــنده وا کردی

آنـــقدر غـــــرق دیدنت گشتم 
که نمـــاز مـــــــرا قضا کردی

درد دیریــــــــنه ای فراق مرا 
تو به قــــرص وفا دوا کردی

طعــنه هایی که از تو میدادند 
همه را ریـشه کن ز جا کردی

زنده باشـــــــی که آخر عمرم 
رســـــــم یاری خود ادا کردی

 نوشته نذیر ظفر السکا – امریکا