آرشیف

2019-7-14

رفعت حسینی

رستاخیز

شراره می کشددلم

زابتلای پندارت به خوره

رستخیزپس ازمرگ

مگرتاهنوز

درنهادِ باورتوگام می زند دایم!

 

۲۰۱۹
شتوتگارت