آرشیف

2019-9-8

نظیر ظفر

رسالت بزرگ ژور ناليزم

باسم تعالي

رسالت بزرگ ژور ناليزم آگاهي مردم از انچه به وقوع مي پيوندد و تنوير اذهان مردم است كه با پخش و نشر اخبار و مطالب علمي و ادبي در خد مت مردم قرار ميگيرد
در عصر ما كه تكنا لوژي به معراج خود رسيده و امكانات پخش و نشر و طبع گسترده گرديده است ،رسالت رسانه هاي مختلف هم دشوارتر از قبل است ، زيرا امروز  قاطبه مردم در تكنالوژي عصر يد طولا دارد
ايجاد سايت هاي الكترونيكي كه از فيض تكنالوژي معاصر در خدمت بشر قرار گرفته جهان شمول شده است و با شكران پروردگار افغانها ي زحمتكش و خبير ما نيز براي احياي فرهنگ و تنوير اذهان هموطنان توانسته اند با ايجاد سايت هاي دري فارسي خدمات شاياني را انجام دهند و نا گفته پيداست كه اين كار براي خواننده گان سهل بنظر خواهد رسيد اما مديريت و كار در ان همت عظيمي ميخواهد سايت ٢٤ ساعت كه ما شاهد جشن استيم نيز از جمله سايت هاي فعال است كه بدون هر نوع تبعيض و جانبداري با وجود مشكلات توانسته اين مشعل را فروزان نگهدارد 
محترم مهدي بشير هروي ژورناليست مجرب كه ميراث فرهنگي درين عرصه دارد با مديريت مدبرانه و مبارزه با عناصر ضد فرهنگ و مشكلات مهاجرتي سالهاست در خدمت هموطنان عزيز قرار گرفته اند كه با يقين كامل صفحات تاريخ مطبوعات و فرهنگ افتخار زحمات شان را خواهد داشت 

اين جشن سالگرد سايت٢٤ ساعت را به جناب مهدي جان بشير هروي و تمام فر هنگيان تبريك عرض ميدارم و توفيقات بيشتري از درگاه حق براي شان خواهانم 

با حرمت بيكران نذير احمد ظفر 
لويزيانا -امريكا ٩/٧/١٩