آرشیف

2018-6-10

مولانا کبیر فرخاری

رحمت حق

مرثیه ‌در وفات مرحوم سلیمه ثنا خانم دوست عزیزم محمد اسحاق ثنا .

زندگانی بی تو در باغ (ثنا) رنج آور است 
مرغ روحش در قفس آشفته بی بال و پر است

خوبی وصفت سلیمه در خصالت بر ملاست
این سخن سر مشق اوراق هزاران دفتر است

کشور دل را (ثنا) آزارد از رنج و گداز 
صفحه ای رخسارش از برگ خزان یاد آور است

حرف موزونش به وصفت میبرد ره بر سپهر
شعله ور اجرام چرخ و گنبد نیلوفر است 

ای سلیمه با‌نجابت رفتی زینجا زیر خاک 
دوستانت از فراقت نالد و نوحه گر است

دست تو افرشته میگیرد برد طرف بهشت
با دو دست با ادب در جام آب کوثر است

آب رحمت گل فشاند بر سرت شام و سحر
نیست آنجا جنگ و دعوا نی نظام‌کافر است

مرغ رحمت پر فشاند‌بر سرت‌روز قیام 
ایزد آنجا‌قاضی عادل به روز محشر است

زیر چتر رحمت حق خواهمت روز قیام
رحمتش پر جوش تر از قلزم بحر و بر‌است

در دعا صبح و مسا (فرخاری) ریزد آب چشم 
بستر روی زمین از آب چشم او تر است 

مولانا محمد کبیر فرخاری
۰۹/۰۶/۲۰۱۸