آرشیف

2017-9-9

عبدالفتاح سکندری

راه خدا

فکر انسانی بیابد وحدت و حمد خدا
راه یزدان کی بود محدود کیش و انبیا

زینت عقل بر دمد آن بینش و رخشندگی
تا بیابی مصلحت اندر طریق اعتلا

ماجرای کفر و ایمان کی بود منظور حق
در عداوت کی دهد دست پرتو فکر رسا

پایبند هر تعـــــــلق میزید در بردگی
میشود از خود برون در غفلت و در ماجرا

در ادای حق و باطل دایما اندر ستیز
جوی خون جاری شده از کینه و مکر و دغا

هر که او آزاد گشت از ماجرای کفر و دین
عشق انسان بر فروزد در دلش صدق و صفا

گر شویم آزاد از بند همچو مولانای بلخ
در درون خویش می یابیم بری راه خدا

1/9 /2017
البرت سلوند دنمارک