آرشیف

2015-2-3

محمد سرور انوری غوری

راه ابــــــــریشم:

افغانستان یکی از قدیمی ترین مرکز تمدن و فرهنگ درجهان محسوب شده ، نقش مهمی در حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی درآسیا بخصوص آسیای مرکزی درطی قرون قدیم و وسطی بازی کرده.
افغانستان بنابر موقعیت حساس جغرافیائی خود قرنها به مثابه پل ارتباطی میان تمدن و فرهنگ چین، هند، آسیای میانه، شرق میانه، سواحل بحیره مدیترانه، مصر ، یونان و روم نقش حیاتی بازی کرده ودر آشنائی گوناگون تمدنها کمک نموده اند.
افغانستان قدامت (5000) سال سابقه فرهنگ آسیائی و تاریخ پنج دوره مهم تمدن و فرهنگ را شاهد بوده. دوره تمدن ویدی، تمدن اویستائی، تمدن یونان باختری، تمدن یونان و بودائی و تمدن فرهنگ اسلامی که فعلا افغانستان در امتداد آن قراردارد.
مدنیت یونانی و بودائی که به دوره زمامداری کوشانیان 320 میلادی تعلق میگیرد ,راه ابریشم نیزبه همین دوره تاریخی افغانستان تعلق میگیرد.
راه ابریشم و شاخه های آن در افغانستان جزوه از افتخارات ملی ما محسوب میگردد .تحقیق پیرامون این راه بزرگ (11000) کیلومتری جهان و نقش آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی آن در دنیای قدیم و قرون وسطی جهت آحیای مجدد موقف افغانستان به مثابه چهار راه براعظم آسیا وجهان قابل اهمیت بوده و در رشد وانکشاف افغانستان عظیم وشکوهمند کمک خواهند نمود.