آرشیف

2018-2-3

دوکتور ص. سعیدي

راههای حل و مواضع مشخص!

اينكه عامل اين وضع رقتبار كشور كی بود، چه شد و کی چه کرد؟ بحث است به جای خود باقی و بخاطر بیرون رفت از مشکل باید به آن نه به خطر انتقام ، بلکی بخاطر عدم تکرار اشتباه و روشن شدن راه آینده باید به آن پرداخت. 

مسلم كه عامل بخش اين حالت رقتبار كشور ما خود ما هستيم، حاكميت است!  

اما من بادر نظر داشت وضع موجود به راههای حل مشخص  مانند اقتراح و پيشنهاد ذیلاً سفارش دارم:

– مصالحهء سیاسی انتخاب نیست بلکې ضرورت است. 

مصالحهء سیاسی توسط ثالث بالخیر میشود، پيش شرطها و بخش موانع دیګر و استفاده افزاری ازین برنامه و مجریان این برنامه، کسانیکه به آن باور نداشتنددر بخش از موارد ناکام و ضیاع وقت شد. 

اظهارات بخش از حلقات و افراد كليدی بی باوری وعدم صداقت شان را چه در گذشته و چه در حال نشان ميدهد. 

دست آورد های سیاست مصالحه:اګر با این برنامه و لو یک تن هم از وسیله بودن در دست دشمن خارج ساخته شود، موفقيت است. 

توافق سیاسی حکومت کابل با حزب اسلامی یک دست آورد تاریخی مثالی است که تحت این برنامه بدست آمد. 

حزب اسلامی تقسیم غنایم نمی کند و تطبیق برنامهء خود را در صورت انتخابات آزاد و شفاف و در صورت برنده شدن، در انتخابات مشروع میداند. این در عالم اسباب اميد وار کننده است. 

حرکت به نام طالب به صورت کتلهء واحد سیاسی وجود ندارد و چهره های در دست ای اس ای پاکستان ، بیشتر از همه به نام طالب پيش کشیده شده و به نام حرکت طالب به قتل، غارت و انسان کُشی بی رحم و ضد اسلامی متمرکز اند . 

دیده میشود که ای اس ای فرصت مصالحه با حرکت طالب را در عمل به خاطر جنایات متواتر در حق مسلمانان بی ګناه در کشور و عدم نفی و استنكار کسی به نام طالب ازین جنایات، حرکت طالب را در مقام و محل تروریست، جانی و دشمن صلح خير و ملت افغان قرار دادکه ايشان به اين ترتيب در تضاد به اسلام و افغانستان و صلح خیر مطابق اسلام به نمایش ګذاشته شده اند.هیچ صدای از طال نیز بلند نه شد که این جنایات را نفیه کند.  لذا با چنین تروریست های ضد اسلامی و جنایت پيشه تفاهم سیاسی که آنها را در ستیج سیاسی کشور مطرح کند، مذاكرات منتفی شد. این کار و این حالت را ای اس ای تنظیم کرد و به نفع سازمان تروریستی ای اس ای است اما واقعیت عینی است. 

درین صورت یګانه راه تعقیب مصالحهء سیاسی همان قبول اصل عام قبول شده است که اګرهر  مسلح مخالف دست از جنایت  بردارد  و قبل ازرسیدن  شمشیر عدالت و دفاع از منافع ملت،  ایشان تسلیم و سلاح بر زمین بګذارند، دولت برای شان شرایط زندګی عادی مانند سایر شهروندان  را مساعدت خواهد کرد. 

– بخاطر ایجاد حاکمیت مشروع ، ایجاد فضای استقرار سیاسی و نظامی ضرورت به انتخابات  آزاد و شفاف تحت نظر جامعهء جهانی و کمیتهء نظارت با صلاحیت با ساختار فراحزبی  ضرورت است.     

– در مورد تطبیق بعدی توافقات سیاسی که حکومت وحدت ملی به اثر آن ایجاد شده، زمان  سپری شده است. بهتر است حال تمرکز بر انتخابات  صورت ګیرد تا بر تطبيق آن توافق سیاسی دوتیم انتخابات ګذشتهء ریاست جمهوری.

– تمام جوانب و نیروهای مطرح کشور باید در تطبیق قوانین کشور  تجدید تعهد نمایند وعوض تمرکز به اهداف شخصي به برنامه های کلی کشور اولويت داده و در مقام اول به انتخابات آزاد، شفاف و تحت نظر قانون متمرکز شوند.

و من الله التوفیق

د. صلاح الدین سعیدی

٢/٢/٢٠١٨

ادامه دارد

 

هموطن پرسید که حزب اسلامی جناب حکمتیار ثبت و راجستر نیست، چرا از آن نام می

برید؟

جواب:

سلام

تجارب احزاب و قوانین در جهان و تجربهء من:

در جمهوری پولیند، اطریش و چک قانون برامد که احزاب و سازمانهای اجتماعی و دینی با شرایط نو خود را راجستر کنند. 

در قانون امده که احزاب با سابقه ۲۰ ساله و جمع اوری ۵۰۰۰ ھزار امضاء راجستر شده محسوب میشوند. 

چندې قبل حزب اسلامی در کابل نشست داست که دران رهبران حزب اسلامی در جریان نشست بیعت خود را همه اشتراک کننده ها با امیر حزب اسلامی تجدید کردند. 

 

این راجستر ها شکلی اند و عمق قضایا نیستند.