آرشیف

2021-11-15

دکـتـر بصـیر کامجو

رازاکثریت بودن نفوس پشتون ها افشا شد

 

The secret of the majority of the Pashtun population was revealed

تاجیک 48,68  % ؛

پشتون  25,14 % 

هزاره  12.51  %؛

اوزبیک 6.25 %؛

ترکمن  2.16 % ؛

سایراقوام  5.26 % .

از آنجایی که فهرست سرشماری نفوس جمهوری افغانستان به دلیل سهل انگاری و پنهان کاری مقامات حکومتی اشرف غنی درجدول اول سرشماری زیر به درستی محاسبه نشده است، اما جدول دوم به زبان انگلیسی با محاسبه صحیح و دقیق ارائه می شود ، که در آن نفوس دقیق ملیت های ساکن درافغانستان عبارتند از:

 

 

ادامه مطلب در اینجا