آرشیف

2017-12-10

استاد فضل الحق فضل

ذلیـل و ناتوان و خار تا کی ؟

وطــن ویـرانه  از اغــیــار  تـا کــی ؟
عـلـیــل وخـستـۀ وبـیـمــا ر تـا کــی ؟

شهـیـد و زخمی و معلـول و معـیـوب
ز دســت  دشـمـــن مـکـا ر تـا کـــی ؟

جـوانـان  وطـــن  ا ز بــی  تـمـیــزی
هـمی  بی سرنوشــت ، بیکار تاکـی ؟

تهــیــدستـان  ز فــقــــر ونا امـیـــدی
مـریض  و خـسته  و بیـمـار تا کـی ؟

روان  انـتــحــــاری  بـهـــر  جــنـــت
ســریع و چا بک  و  جـــرار تـا کــی ؟

هـنـوزهـــم زیـر نام مـذ هـــب و دیـن
نـشــتـه  در کـمـیــن طـــرا ر  تـاکـی؟

فــریـبــنــد  نـو جــوانـان  وطـــن  را
هـمـی غا فــل ازیـن کـردارد تـا کــی؟

جـهــنــــم شـــد  وطــن  از انـتـحـاری
به شــو ق جـنــت  و دیـدار تـا کـــی ؟

خـراب  ایـن خا نـۀ  ویـرانه  را  بـا ز
به د ســتـو ر هــمــا ن بادار تـاکــی ؟

حـقـیـقــت ر ا بیـان  کــن عـالـم  دیـن
زترس انـدر دهـان مسـمـا ر تـا کــی ؟

بگـوای فـضــل حـق کا یـن مـیهــن مـا
ذلــیــل  و نـا تــوان  و خـا ر تـا کــی ؟

اسـتـاد فـضــل الـحـق  فــضـــل
شـهــــر فـــراه پنجـــم قوس سال 1396 هـجـــری شمـســـی