آرشیف

2020-8-20

رسول پویان

ذبح حقوق مردم

با نام صلح غارت و کـشتـار می کنید
تا کی به جنگ بیهوده اصرارمی کنید

مزدور و سـر سـپردۀ کلدار و دالـری
نه از خدا نه خلق وطن عـار می کنید

کاخ سـفـیـد قـبـلۀ حـاجـات کـرده ایــد
ذبـحِ حـقـــوق مــردم و دادار می کنید

هـردو بـه دیـر و کعبه کنید اقـتدا ولی
حـق العـبـد و محکـمـه انکار می کنید

حـق خـدا و خـلـق شــده پـایمـال زور
تـا قـاتــلان رهــا ز ســردار می کنید

جانی و دزد و خان مخدـر شـود رها
زنـدان پـر ز عـاقـل و ابرار می کنید

مذهب وسیله یی شده دردست جابران
آن را نـقـاب قـاتـل و اشــرار می کنید

شمشـیر خـونچکان نهی بـر کـف سـتم
زن را به حکم طالبی سنگسارمی کنید

دموکراسی چون که دروغ بزرگ بود
قـتل شـعور و دانـش و افکار می کنید

کودک و نـوجـوان بـه تـیـغ سـتم کشید
جـنگ بـا پـدر و مـادر بیمـار می کنید

با عندلیب و کـبک و کبوتـر کنی نبرد
بـا کـرگـسان لاشـه بـه منقـار می کنید

گل های پرپر شـده را می دهید بـه باد
درچشم مهروعشق وصفا خارمی کنید

تبعیض وقوم پرستی وظلم و ستمگری
نـه در نهــان، بـر سـر بـازار می کنید

آزمـوده را دوبـاره چـرا آزمـون کـنید
صـد بار ایـن مغالطه تکـرار می کنید

فاشیسم ارگ وطالب و داعش باهم اند
آیـا بـر ایـن معـامـلـه اقـرار می کنید؟

راه نجـات مـردم ما اسـتــقـامـت است
گرچه ترور ودهشت و آزار می کنید

17/8/2020
رسول پویان