آرشیف

2015-2-21

مسعود حداد

ذات پــــــــــــــاک

او مرا پیدا نمود ومن اورا گم کرده ام
 تونپرس ازبهرچه ،یاکه چراگم کرده ام

درستیزِعقل وایمان،اوزمن دوری گرفت
ازعدم ،هستم ،نمود و دربقا گم کرده ام

عقل گفت از وی بُبُر، تا نگردم اجنبی
درگریز ازاجنبی ، یک آشنا گم کرده ام

ای که بیتو من نبودم، تونبودی بی منت
من وجودِ خویش را،درکجا گم کرده ام؟

فکراگر برسرنباشد ،بودن تو است محال
 ازسرم فکرم پرید و پس بجا گم کرده ام

گفت «حداد»بعد ذاتش ،ذات پاک اوتوئی
کومکم کن ای خدا من یک الاه گم کرده ام

مسعود حداد
19فیروری2015