آرشیف

2017-1-28

دوکتور ص. سعیدي

دیپلوماسی افغان و بحثهای داغ سیاسی!

اظهارات فکورھا، کلکانی ها و بحثهای تلویزیونی در واقعیت بحثهای تنویری و سطح آن در جهت دادن افکار و زمینه سازی برای تغیرات، سمت و سو در افکار  جامعه بس مهم اند. 
اما سطح بحث ها و ګرداننده ګی این بحثها با وجود تغیرات شګرف و مثبت عظيمی در میدیای کشور با تأسف در موارد زیادی معیاری نه شده است. 
در بحثها عقده ګشایی و کم ګرفتن بیننده و خواننده هنوز هم کاملا محسوس اند. بخش از نتیجه ګیری ها عوامل معذور بودن و در موارد مزدر بودن هم مطرح اند و به بحث مشخص همین هفته جناب فکور و جناب کلکانی با تلویزیون طلوع که من را به نوشتن این سطور ناخواسته واداشت: 
جناب فکور و جناب کلکانی در اساس مسأله بحث خطاء دارند و ګرداننده هم در دنیای دیګر است. 
بحث زمانی به جهت خطاء  و نتیجه ګیری زمانی خطاء میشود که معلومات ناقص و ناکامل و ذهنی باشند. 
سوالات منافع و مصالح و تعریف از تروریزم متفاوت اند، به طور مطرح و جواب میشوند که شنونده را به ګمراهی کشانده و استقامت خطاء میدهد. بلی تعریف ترور و تروریست بخاطر تفاوت منافع تعريف كننده، متفاوت اند و این تفاوت قابل درک  هم است. دقیقا همین نقطهء مرکزی است که اساس و الفبای بحث و تحلیل و تعریف تروریست و تروریزم را باید تشکیل بدهد. این اساس و تفاوت آن باعث وجود تفاوت تعریف ترور یست و تروریزم ازنګاه کشورهای جهان است که هرسه این اشتراک کننده ها به صورت روشن در افاده های خویش درک نه کرده باوجود اینکه یکی دو مرتبه به آن تأکید دارند. 
دوم جناب فکور خطاء  میکند که روسیه برای امنیت افغانستان چیزی نه کرد. نطاق به جا میپرسد که جانب افغانی به این علاقمندی روسیه اماده نبود و نیست و من اضافه میکنم و شواهد هم دارم که امریکا نمې خواهد و نمی ګذارد که روسیه در افغانستان فعال شود و امکانات داشته و مهمات نظامی بدهد. اضافه بر اين شواهد وجود دارد كه  هر حلقه و شخصیکه در نظام کابل این کار را بکند و یا به آن متهم باشد وی را از پا می اندازند. 
بلی روسهای باز شدن راههای نفت و ګاز اسیای میانه را از راه افغانستان نمی خواهند و باید از راه روس به اروپا بروند و این یک مسأله مهم است که به ګمان اغلب پاکستانی ها هم درک نمی کنند. 
افراد دست اول پارلمان پاکستان دریک نشست در لندن اظهار داشتند. و از ترس ای اس ای اشاره به شانه های خود کرد که منظورش نظامیان پاکستان بود و ګفت: همین حالا پاکستان ( نظامیان و ای اس ای) به ایران پیشنهاد  داده اند و بالای آن کار میکنند که پایپ لین ھای نفت و گاز آسیای میانه که قرار اند از راه افغانستان به پاکستان و ابحار برسند، از نظر نظامیان عوض افغانستان عبور انرا از راه ایران به پاکستان تلاش دارند و طرح های به جانب ذیدخل در قسمت بدخشان نیز داده اند. 
این مسأله و مسایل دیګر حیاتی مهم اند که باز هم همان منافع و مصالح اند. 
بحثهای ذهنی ګرهای دیګر هم درین بحثها وجود داشت و دارند که بیننده را به جانب غیر حق اغوا میکند. 
نقش ایران درین میان و بوجود امدن صریح و خطرناک تناقض بین سیاست طالبان و روسیه که ديپلوماسی افغان باید از آن به دست اول، دوم و سوم به صورت وسیع همین امروز استفاده کند و آن موضع امروز روسیه در برابر مخالفت روسها در مورد نظریات خروج احتمالی  امریکایان از افغانستان مطرح کنند. این خروج خواست چیزی است که طالبان آنرا میخواهند و فتوی جهاد!؟  ملاهای ای اس ای و مولانا فضل الرحمن دیزلی به آن استوار است.   اما اینک روسها مخالف خروج امریکایان از افغانستان اند که درین صورت چطور طالب متحد روسها شده میتوانند؟  
برداشتن قدم های به موقع و بلاخیر، آن رمزی است که ديپلوماسي افغان آنرا درک کند. فرصت امروز موضع روسیه در مورد مخالفت روسیه در مورد خروج امریکایان از افغانستان آن سلاح است که ديپلوماسی افغانی انرا در برابر پالیسی استعمال طالب توسط پاکستان به طوری مستند سازی کند که برای طالب فرصت این تفکر را بدهد تا به موقف خویش مانند یک دست پاک حاکمیت پاکستان و اینک روس تجدید نظر و از سر باندیشد. بر طالب و دیګر نیروهای جهادی که لاف خدمت به اسلام و افغانستان دارند ضرورت است تا به حال بیایند تا دیګر در ادامه خرابکاری و برادر کشی ادامه نه 
دهند. 
وها بر دیپلوماسی افغان است تا این تفکر خروج احتمالی نیرو های امریکایی که اصلاً وجود دارد و مطرح است و یا نه صرف بخاطر شکستاندن روحیه جانب افغانی و متحدین  بکار ګرفته میشود نیز مورد دقت و ارزیابی قرار داده و موضع بلاتأخیر همین امروز جانب امریکایی و افغانی را با نشر اعلامیه ها روشن سازند.  
این  و چندین مطلب و تدبیر دیګر که با عينی نگری، داشتن معلومات درست كه تحليل و تدبير به آن استوار شده و اولویت  ، منافع و مصالح افغانستان، افغانها و امر صلح و استقرار در نظر ګرفته شده  اقدامات متناسب به موقع بر آن بدون تأخیر استوار ساخته شود.

پایان بی پایان 
۲۸/۰۱/۲۰۱۷
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸