آرشیف

2024-3-20

محمد آصف فقیری

دیورند زخم ناسور و درد مشترک هند و افغانستان

 

تحلیل موردی حملات هوایی پاکستان و نقض تمامیت ارضی کشور…!

دیورند زخم قومی حیثیتی یا حقوقی؟

اگر معاهده در زمان معینه سرحدات تعیین شود٬ ماهیتاً معاهده ابطال و بی ارزش است. زیرا جهان زیستی مردم آنطرف سرحد٬ محدود به زمان معینه شده نمی تواند.

از طرفی در شناسنامه یا تذکره پشتون های آنطرف سرحد٬ شهروندی پاکستان برای وقت محدود یا موقت داده نشده٬ و از لحاظ سیاسی هم٬ مردم آنطرف سرحد مدعی افغان بودن نیستند. که پسا منازعات و مبارزات آنها٬ در ابطال دیورند و یکجا شدن با افغانستان٬می توان راه های حقوقی آنرا جستجو کرد.

طالبان پاکستانی و سقوط نظام در کشور:

اگر انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان در روحیه قومی زبانی باشد – طرف دیگر سکه طالبان پاکستانی در ادامه این روحیه در ابطال دیورند با حمایت هند می باشد.

قابل ذکرست امروزه پاکستان با چالش های اقتصادی که دارد٬ قدرت نظامی٬ حمایت غرب در منطقه و روابط نه بد با قدرت های شرق چون: روسیه و چین دارد. که نظام پارلمانی و قدرت مشروع پاکستان و کرسی دایمی در تصاحب شان در سازمان ملل٬ این آرزوی دست نیافتی مسبب جنگ و آفت های بیشمار مانند حملات هوایی و آزار و اذیت مهاجرین و غیره موارد خواهد شد.

در نتیجه:

جغرافیا پسا وستفالی ۱۶۴۸و سازمان ملل در ۱۹۴۷ دیگر عنصر سازنده قدرت دولت نیست – عنصر سازنده دولت ملت می باشد. و مطلوبیت ملت سازی در ادامه همسایه داری بیدون سرحد٬ مانند کشورهای اورپای در پیش دارد.

البته در فقدان حکومت قانون برای افغانستان و ادامه قدرت نامشروع پسا ۲۰۲۱ ٬ تکرار تاریخ و ادامه جنگ های نیابتی است … بیشتر بخوانید:

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Gharb_w_Pakistan.pdf

 

محمدآصف فقیری