آرشیف

2017-2-21

دیوانه غمی تو
ای شایق قشنگم،درعشـــــــق تو بجـــنگم
دیوانه غمی تو،بیچـــــــــــــــاره دری تو
به من نکردی یاری،چـــــرا وفا نــداری
بیسوختم در عشقـــت،ولی خبر نــداری
فهیمه هجران
2017/ 21 / 2
شهر پلخمری