آرشیف

2022-10-17

محمد اسحاق ثنا

دیوار کهنه

 

نصیب ما ز تو خواریست دنیا

چو دابت مردم آزاریست دنیا

به دنیا دل مبند ای مرد هشیار

ز باور اعتماد عاریست دنیا

به دشت پر خطر سازد رهایت

که خالی از وفاداریست دنیا

به طوفان حوادث می سپارد

ترا عاری ز غمخواریست دنیا

ندیدم بارها چون آزمودم

مکانی بر مددگاریست دنیا

ندانم از کدامین قصه اش گفت

“عجب آشفته بازاریست دنیا”

مبادا رهروی را بر سر افتد

ثنا چون کهنه دیواریست دنیا

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۱۶ اکتوبر ۲۰۲۲