آرشیف

2016-11-20

دوکتور ص. سعیدي

دین اسلام افراطیت و تروریزیم:

دین اسلام و ادیان آسمانی ضرورت بشر اند نه خدای تعالی. 
دین اسلام اسلام تأکید دارد که ازدست ات از پا از تمام وجود، از خود و بیګانه و از دوست و از دشمن، قریب و بعید ب تو حق است که باید رعایت شود. دین اسلام دین رحمت است. مسلمان وجیبه بردن کس به جنت ندارد تا باذحلال کردن، دهشت و وهشت ازین رحمت برای عالمیان دین وحشت و دهشت بسازد. 
دین اسلام دین حق، صلح و صفا و دین عدالت است. دین انتخاب و جوابګویی از انتخاب است. دین اسلام دین فرصت و داشتن حق توبه است. 
انفجار و انتحتر و خود کشی در واقعیت غیر کشی است و دران برعلاوه شخص مورد نظر در هرحادثه منجر به قتل و کشتن و ضرر به انسانهای بیګناه شده است،  و حق توبه را حتی از متخلف منتفی ساخته است، انسان را به عمل نیک تهدید ورنه انتهاری صورت ګرفته و …. همه و همهدر خلاف انچه است که تروریست اجراء نموه و ازدین رحمتعالمان ترور و دهشت میسازد. چنین چهره از دین آسمانی همان چهره ای است که داعش ازآ در جهان کشیده و این حرام است. 
بلی دین آسمانی و از جمله دین اسلام تروریست پرور نیست این افراد اند که دین مقدس اسلام را با اعمال شان دین ارعاب، ترور و دهشت و دین ارهاب معرفی نموده، ساخته  و توجیه نموده اند مبرر و موجه و لو غیر منطقی و غیر عادلانه  برای اعمال ضد اسلامی دشمنان اسلام در جهان داده اند.   انکشاف بدتر این وضع دقیقا به بهانه همین اعمال تروریستی برنامه ریزی شده و یا احساسات پاک و دانش کم از دین در سالهای بعدی مرحله به مرحله متصور  و قابل پیشبیی است. 

 

اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که است مسلمانی ماست