آرشیف

2016-6-27

محمد سرور انوری غوری

دیموکراسی درنظام عسکری چه معنی میدهد؟

عبارت ازحکومت مردمی ذریعه مردم برای مردم میباشد حقوق مردمی.
حق مردم درانتخاب نوعیت ایشان ( اراده عمومی واکثریت ) ذریعه انتخابات ازاد ، درست وشفاف .
حق مردم درانتخابات ازادانه نماینده های انتخابی خویش درمواقع نمایندگی ؛ مشورتی ؛ قانونی واجراییوی دولت . بدست اوردن حق مردم بمنظوراینکه تصامیم گرفته شده ذریعه این نماینده های انتخاب شده به منفعت عامه اتخاذشده بتواند.
حق مردم درقسمت توانایی ( درزمانهای منظم ) اینکه بتواند اعتماد قایل شده خویش را به نماینده هاوحکرانان ذریعه انتخابات تجدید نمایند .  این مشکل ترین سیستم درقسمت تریب وتنظیم ودرقسمت نگهداشت ان میباشد .
این بهترین سیستم برای حیات مردم وپیشرفت اجتماعی (اقتصاد هنر ها ؛ حیات کلتوری وروانی ) محسوب میگردد . یگانه راه بهترین تعلیم وتربیه برای نسل جوان ( ارزوی مملکت ) محسوب میگردد.
2-  نظامی مسلکی نماینگر چه میباشد ؟
ما نظامیان مسلکی دارای یک رول حیاتی در قسمت نهادی سازی واستقراردیموکراسی وهم چنان درجریان درست این پروسه داریم  .ما باید به حیث یک بخت واقبال تمامی میراث های ساحوی وکلتوری نژادی خویش رادر نظرگیریم وتمامی اختلافات مذهبی خویش را شناخته وانها را احترام نماییم .
–  نظامی در یک دیموکراسی کامل وقاطع میتواند وباید یک رول ایجاد کننده اتحاد ملی را داشته باشد .
–  درچوکات تحرکات درنظر گرفته شده به جانب دیموکراسی سازی جامعه افغانی ؛ نقش هاو وظایف که خاص وابسته به قوامسلح میباشند باید دوباره تعریف وتطبیق گردند.
–  ماباید به تدریج تجهزات خویش را مدرن سازیم ؛ قطعات خویش را مشق وتمرین داده وخودرا طورترتیب وتنظیم نماییم تا به شکل سریع به یک سطح عالی بالای استندردها ومعیارهای اوپراسیونی مروج درجهان حاکمیت یابیم .
نقطه کلیدی بالای این اتکا میورزد تا نظامی مسلکی اجبارآ تحت اطاعت مقامات سیاسی ملکی قرارداشته ودرمقابل انها مسوولیت دارد.