آرشیف

2017-12-13

دوکتور ص. سعیدي

دیموکراسی، احزاب سیاسی و افغانستان!

ما به صلح با عزت و زندګی متمدن سیاسی و اقتصادی ضرورت داریم و صلح حق ماست. 

دیموکراسی بدون احزاب سیاسی میلنګد. عدم وجود احزاب سیاسی سراسری در چوکات قانون تأثیرات و عوارض زیاد منفی بر جامعه دارد. در نظام دیموکراتیک، آن نظامیکه با وجود تمام خلاء هایش نظام قابل دسترس نسبتاً عادل بشری است، احزاب سیاسی یکي از ارکان اساسی استقرار سیاسی در یک جامعه و کشوراند.  در دامن احزاب سیاسی است که افکار و افراد اندیشه محور شکل ګرفته، آبدیده و پُخته میشوند و نصج مییابند و کادرها در دامن احزاب تربیه میشوند. در صورت عدم وجود احزاب سیاسی است که اُحاد جامعه به کتله های قومی، سمتی و مافیایی رو میاورند.  حالتیکه جامعهء ما از آن رنج میبرد. از جانب دیګر عدم تنطيم درست جهت دادن جامعه در چوکات قانون مشکل آفرین است.  
حزب و سازمان به معنای دارندهء نسخه و برنامه در مورد مسایل مطرح کشور و جامعه است. این نسخه ها و برنامه ها با وجود تمام تفاوتهای سلیقوی از پنج تا شش اضافه بوده نمی تواند، پس چطور شد که ما بیش از صد حزب سیاسی راجستر شده داریم؟ این نباید از بالا، بلکې از پایین و تطبیق قوانین خوب جهت داده شوند. 
کسې میتواند برایم تفاوت برنامه ها و پروګرام حزب اسلامی در حاکمیت و خارج از حاکمیت، جمعیت اسلامی و دعوت اسلامی آقای سیاف را تشریح کند؟ تفاوتهای سازمانها مختلف مایوستی بس فعال در ستیج سیاسی و شورای نظار و …. را تشریح بدارد. آبا جنبش اسلامی و بخش از سازمانهای متکي بر زبان و قوم مشروعیت قانونی دارند؟ این و دهها سوال تا حال لاجواب. 

و ها 
آیا میدانید که میګویند اخیراً استاد عبدالرب رسول سیاف به پول شورای نظار بخاطر ضعیف ساختن حزب اسلامی به از سر ګرفتن و آرایش قوای حزبی خویش حزب دعوت اسلامی مبادرت  ورزید و اخیراًبا تدویر جلسهء سراسري حزب  خود پرداخت.
اګر فعالیتهای اخیر دعوت اسلامی به کمک شورای نظار و یا جمعیت اسلامی است و یا نه ، اما حق مسلم  دعوت اسلامی است، ملاحظه ء فرعی اما میتوانند بګویند چه برنامه های عملی برای بیرون رفت ازین بن بست کشور را دارند و تفاوت برنامه های شان به حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و یا شورای نظار درچیست؟ اګر برنامه محور اند و سوال تجارت بر مردم و افکار شان و جیب شخصی نیست، چرا این احزاب با برنامه های مشابه و مشترک رهبری و حزب مشترک و یا اقلاً جبههء مشترک ساخت نمی توانند و نیرو های خویش را عوض تقابل به همګاری و کار مشترک جهت مرهم ګذاری به زخمهای این ملت و امر خیر متمرکز نمی سازند؟ سوالیکه تمام اعضای این احزاب باید با خود و رهبری خویش به صورت بس جدی مطرح کنند. 
لذا بر ماست تا دیموکراسی، حزب و سازمان سیاسی و مشکلات وطن و ملت را به. صورت درست درک نموده و در زمینه درین فرصت کوتاه که داریم ادای رسالت کرد. 

و ما علینا الا البلاغ المبین
دوکتورصلاح الدین سعیدی
١٣/١٢/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨