آرشیف

2023-11-12

آی سان مرامی

دیدن‌اش زجر است

چشم‌هایم را به گَرد حمام کردم

به غبار،

جور دیگر دیدن

 و 

در کُل ندیدن بهتر است