آرشیف

2022-6-21

نظیر ظفر

ديدار تو

رفت     دلم   موقع    ديدار تو 

گشت    سراسيمه     خريدار تو

از  لب   ميگون    تو يك    بوسهِ

داروى    درد    أست به بيمار تو

 حسن خدا داد تو وجد اوراست 

اى.   به فداى   تو و   رخسارتو

لايق .  مهر.   تو.     اگر.     نيستم

مشترى    ام.    بر    سربازارتو

هر كىبخواندغزلت    راظفر

توشيح   شده   نام  دل  ازار  تو

نوشته نذير ظفر