آرشیف

2020-3-28

رسول پویان

دوست دارم

تـو را ای مـاه تـابـان دوست دارم
ز ژرفای دل و جـان دوست دارم

هرآنچه داری و آن چـه که هستی
به روی هردوچشمان دوست دارم

کـنـم صـد جــان قــربــان وفـایـت
که اصل عهد وپیمان دوست دارم

درخـت عـشـق آرد مـیــوۀ وصـل
هـمان سیب زنخـدان دوست دارم

سرود و نغـمه و بیت و غـزل را
بـه بــزم دل فـراوان دوست دارم

شــدم دلـشـیـفـتـۀ خـنـیـاگـری هـا
مـیـان لـی و سـُر آن دوست دارم

بسازم هرچه خواهی شعر دلکش
نـوای غـنچـه خندان دوست دارم

گلی از شـاخـۀ فــرخــار بــویـــم
لب لـعـل بـدخـشــان دوست درام

سری پرشوق و مستی می ستایم
دلی پرعشق وارمان دوست دارم

ســرود مــولـی را از لــبـــــــانِ
شکردخت خـراسان دوست دارم

بـه دسـت بـاد زلـف عنبرافـشـان
پـریشان و پـریـشان دوست دارم

کـنـار چـشـمـه عـایـشـه بخـوانـد
که من ملا ممد جان دوست دارم

بـه بـال بـاد می بـنـــدم پـیـــامی
وصال نـاز جـانـان دوست دارم

دل شـاد تمدن بحـر عـشق است
سرود نور و باران دوست دارم

شـمـیـم نـافـۀ مـشـک خـتــن را
زگیسوی زرافشان دوست دارم

ز دامان فـرات و نیل و کارون
ز گـنگا تـا خیابـان دوست دارم

نـدارم الـفـتی بـا گـرگ صحـرا
غـزالان بـیــابــان دوسـت دارم

کرونـای سیاسـی می کشد خلق
شـفای نسل انسـان دوست دارم

سموم داعش وطالب کروناست
فقط دارو و درمان دوست دارم

گلـوی دیــو افــراط و ســتـم را
به دار عدل یزدان دوست دارم

جدایی را فراوان کرده ویروس
دم پـایـان هجــران دوست دارم

27/3/2020
 
نوت: عایشه و ملامحمد جان در کنار چشمه قلمفور در خیابان هرات
به زمان سلطان حسین بایقرا (در سدۀ نهم هجری) بهم عاشق شدند و ماه عسل خود را در جشن بهار گل سرخ بلخ سپری کردند.
بیا بریم به مزار ملاممد جان + سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان
این آهنگ محلی از آن زمان بیادگار مانده است.