آرشیف

2017-2-5

نظیر ظفر

دود جفا

ای یــار بــــــی وفــــا و نزاکــــــــت مـــــاب من
ســـــر تاج عــــــشق اســـــتی وعــا لیجناب من

امــــــــــــید دیـــــدن تــــــو نــــــدارم به روز گار
شـــــــاید شــــــود شبــــی تو بیایی  بــخواب من

با اشـــــــــــــک دیده نامــــــــه فر ســتادمت ولی
حتی ز روی شـــــــــــــوخی نـــــدادی جواب من

دل کندن از تو ســــــخت تـــر از جان سپردنست
دارم دعــــــــــا کســــــی نــــــــشود در عذاب من

میـــــسوزم و رقـــــــــیب عـــجــــــب پکه می زند
دودی جـــــــفا ی دوســـــــــــت بــود در کباب من

فـــــــــتوی شیـــــــخ ســــــــند دوزخ نمیــــــــشود
پیـــــــــــش خدا چـــــــــــو شیخ نباشد حساب من
 
 نو شته نذیر ظفر
17/01/ 06
ورجینیا – امریکا