آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

دوبیتی هــــای نـــــــــــــاب

بـــــــها رآرزو ها یم رمیـــــــــده
مشا مم بوی گل ها نا رسیـــــــده
 
زحا ل من بیا واقـــــــف شو ای گل
سـرشک هجــــریا ری جا ری زدیده
 
خدا یا دســــــــت وپا زنجیر گشـــتم
زغم هـــای زما نه پــــــیرگشــــــتم
 
گـــــــــره ازمشکلا تم کی شـــــود وا
زرنــــــج عشق خدا یا ســیرگشـــــتم
 
برفـــــــتی وسفـــــــــربی ما کــــردی
مـــــرا با درد و غـــــم رهـا کــــردی
 
تـــــــومیگفــــــــــتی که با ری با زآی
به قـــــول خود ولیـک جــــفا کـــــردی
 
به با غســــــتا ن عشقت دل ســپُرد م
زنا ک وسیب او چــــیزی نخــــورد م
 
به هــــرجا رفتــــنم بـــود پی وصلـــت
با خـود دنـــــیای غــــــــم ها را بـبرد م
 
 
امیرخان جوینده
یکشنبه 10 /11/89
 شهرکا بل