آرشیف

2014-12-12

امرالدین مایل

دوبيتي ها

ازان پس ورد من نام (رحيمه)       ببوسم خاك هر گام (رحيمه)
بعمرخويش نپيچم سرزفرمان        عمل كـــــنم زالحام (رحيمه)
 
 (رحيمه)ياري خوش سيماي مايل        انيس ومونس وليلاي مايل
چووامـــق ازپي عـــــــذرا دويدم         منم ورقه تويي گلشاي مايل
 
ازين بعد زير دنـــدانم (رحيمه)           همه نيرويي ايمانم (رحيمه)
(رحيمه) نوردوچشمان (مايل)            طبيب دردو درمانم (رحيمه)
 
 (رحيمه)دختر جلگه مزار ه              كه مايل عاشقش از الله ياره
هرانكس اين دورا باهم رساند           الهي نخل امـــــــــيدش بباره
زدردعشق پريشــــــانم خدايا            اسير غم هجــــــــرانم خدايا
(رحيمه) ميگويم هردم(رحيمه)         بياد وفكر جـــــانانم خــــدايا
 
الااي بادبســــــــوي يار گذركن         (رحيمه) رازدرد من خبركن
پريشان كن دوزلفش همچوقلبم           بگو باسوي(مايل) يكنظركن
 
برواي مه سري بام (رحيمه)            نگه كن تو مهي شام (رحيمه)
نظركن لطف وصنعت خدا را           چه لايق ديده بر جام (رحيمه)
 
 (رحيمه)غنچهً فصل بهار است          چوآهوبرهً هرلاله زار اســـــــــت
زده چنگ قلب (مايل) را بجادو         كه اوجادو گري جلگه مزار است
 
بـــــپاي بـــــند باين خواروزارم            زصبح تا شام كارگر ميشمارم
بعد ازشام زارو خسته كنج بستر            بياد آن(رحيمه)بيقــــــــــــرارم
 
تراجلگه مزار مـــــــسكن وماوا            بود نامت (رحــــــيمه)بارك الله
بخوابم آمدي صــــــــيدم نمودي            ترامقصد چي بود اي ســـروبالا
 
چه سخت است عاشق خودرا نديدن       چه سخت است بارمحنت راكشيدن
چه مشكل عشق مجهول وخـــــيالي       كه هست ونيست،بودن يانــــــبودن
 
محبت اشتباه نايد، ســــــــــــفركن         بعشق تصميم بايد ،ترك ســــــركن
(رحيمه) رابخواب ديدي تو(مايل)        بديداريش برو ويرا خــــــــــــبركن
 
مراجبر زمانه ناگـــــــــــزير كرد         بآن رخسارو چشمانش اســــيركرد
به اميد ببوســــــــــــــــم آن لبانش         نشد اما مرادر وعده پــــــــــيركرد
 
بيا اي باد برو سوي (رحيــــــمه)         بهر جانب بزن موي (رحيــــــــمه)
بگو يارت نشاني خواهــــــد از تو        بياور خاك ازكوهي (رحيــــــــــمه)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ