آرشیف

2023-4-4

نظیر ظفر

دوبيتى هاى رمضانى

بخوانم نغمه های عاشقانه

دلم.  تر قیده از رنج زمانه

 

ز دست طالبان دون و ملعون

نگارم قید گشته بین خانه

*****.   ****^^^^

 

لبان روزه دارت را بنازم

دو چشمان خمارت را بنازم

 

گرسنه انتظاری بهر افطار

مه صبر و انتظارت را بنازم

***********

 

دعا کن وقت افطاری برایم

که تا از هجر دیدارت برایم

 

دعا مغز عبادت است جانم

قبول گردد به درگاه خدایم

****.       ******

 

به خر مای لبت افطار کردن

نگاه بر سفره دیدار کردن

 

حلاوت با ثواب بیکرانست

به صنع حضرتش اقرار کردن

 نوشته نذير ظفر