آرشیف

2019-2-23

گل رحمان فراز

ده ویژگی ویژه زنده یاد “ملکزاده”!

ده ویژگی ویژه زنده یاد "ملکزاده"!

سربلندی
به کسی سر خم نکرد و از هیچ کس فرمان نگرفت.

شجاعت
در مقابل دشمنان خاک تا آخرین توان رزمید.

قهرمانی
به کس تسلیم نشد و تا آخرین دم با دشمن، دوستی نکرد.

صداقت
به مردم، تعهد و آرمان اش صادق بود.

دینداری
در اوج قله ها و در عمق دره ها با توکل به الله مبارزه کرد.

حافظ
حافظ امنیت مردم و تسهیل کننده آرامش بود.

علم دوستی
در نا امنی ها، بحث همکاری به معارف را نادیده نگرفت.

توانایی
می توانست به آنچه می گفت و وعده می نمود.

سنجیده سخنی
بر آنچه می گفت، مسلط بود و بر آن عمل می کرد.

با تدبیر و بی آلایشی:
با گذاشتن هر گامی، از مشورت و مشاورت کمک می خواست و ساده ترین زندگی را داشت.

گل رحمان فراز