آرشیف

2017-4-13

رسول پویان

دنیـای دل

دنـیـای دل که مأمـن مهـر و محـبت است
خـلـوتـسـرای دوســتی و کان الـفـت است

داروی عـشق مـرحـم دل های خسته است
غـافـل مـشـو که نـافـع داغ جــراحت است

هـرکـس به قـدر مایـه بـدانـد ز راز عشـق
یک زره یی بـه جـنبش دل ها کفایت است

تعــریـف واژگان نـبــود محـتــوای عــشـق
در باب عشق بحث و سخن بی نهایت است

نـیـروی عــشـق از شـکـن مغــز تـا بـه دل
چـون زرۀ اتـم پـر از خیز و حـرکت اسـت

آغــاز و انـتـــهـا نـبــود در نـهـــاد عــشــق
تا هست جنبش است وتا هست حرکت است

درذات عشق هستی و ذهن وخدا یکی است
انـسـان حـرکـتـی ز بـقـــای طـبـیـعـت است

جـایــی که عـشــق رهـبــر اقـلـیـم دل بـــود
اسـتـاد عـقــل و فلسـفه ها بی کفـایـت است

در بـزم دل ز غیرت و مـردی سـخـن مگو
ایـن جا محـیـط همـدلی و نور وحـدت است

در قلـب عـاشـقان نـبـود لـرز وهـم و تـرس
عشق از تبار همت و عزم و شجاعت است

از دشـــمـنی و کــیـنــه مـگــو در دیـار دل
زیـرا که مهـد جـذبـۀ مهــر و رفاقـت است

افــراط گــر مخـــدّر ذهــــن بــشــــر بـــود
عشق ازشراب خالص ودریای رحمت است

12/4/2017